Uchwała Nr  0007.XII.85.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  26 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się wydatki :
w tym: 
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę : 11.709,-
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę : 11.709,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

 

Transport i łączność

-

20.000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

-

20.000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie :

- utwardzenie nawierzchni części drogi ul. Lubelskiej w Złotoryi

-

20.000,-

750

 

 

Administracja publiczna

43.709,-

10.000,-

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

43.709,-

10.000,-

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26.709,-

-

 

4270

Zakup usług remontowych

5.000,-

-

4300

Zakup usług pozostałych

12.000,-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie :

- przebudowa garażu – brama garażowa

-

5.000,-

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie :

 - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem

-

5.000,-

801

 

 

Oświata i wychowanie 

1.500,-

70.000,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

-

38.000,-

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

38.000,-

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.500,-

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.500,-

-

80110

 

Gimnazja

-

32.000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

32.000,-

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

36.500,-

-

 

85401

 

Świetlice szkolne

36.500,-

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28.500,-

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.100,-

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

900,-

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,-

-

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20.000,-

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie :

 - przebudowa ul. Malinowej

20.000,-

-

921

 

 

Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

6.491,-

8.200,-

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6.491,-

8.200,-

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                        i zakupów inwestycyjnych innych  jednostek sektora finansów publicznych 

6.491,-

8.200,-

 

Zadanie :

-  cyfryzacja kina „AURUM” w Złotoryi

6.491,-

-

Zadanie :

- podłączenie budynku Muzeum Złota do ciepłowniczej instalacji C.O.

-

8.200,-

 

§ 2.

Załącznik do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadanie i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015”  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                        

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.85.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.11.2015 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.11.2015 14:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 103