Uchwała Nr 0007.XII.89.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz.1515 z późn. zm ) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  684  zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.116  zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.392  zł
          
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie  2.124 zł
- o liczbie osi – trzy  2.184 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej  2.184 zł
            
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o  liczbie  osi – dwie  2.196 zł
- o liczbie osi – trzy  2.280 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej  2.352 zł                                                        
  
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie  dwie  2.388 zł
- o  liczbie  osi  trzy  2.400 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej  2.412 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie  2.124 zł
- o liczbie osi – trzy      2.208 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej  2.208 zł
                                                  
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie      2.196 zł
- o liczbie osi – trzy      2.304 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej  2.316 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie  2.400 zł
- o liczbie osi – trzy  2.400 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej  3.024 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  1.596 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie   1.596 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton  1.680 zł
                                           
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie      2.100 zł                                          
- o liczbie osi  - trzy i więcej  2.112 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie  2.124 zł
- o liczbie osi  - trzy i więcej  2.184 zł  
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie      2.136 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej  2.256 zł
                            
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie      2.100 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej   2.112 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie      2.352 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej  2.124 zł 
c) wyższej niż 36 ton:
- liczba osi – dwie  2.412 zł
- liczba osi – trzy i więcej  3.084 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzonych przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton  1.356 zł
     
8. od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, które łącznie  z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą   równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi –   jedna  1.584 zł
- o liczbie osi – dwie     1.596 zł 
- o liczbie osi – trzy i więcej   1.596 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna  1.596 zł
- o liczbie osi – dwie      1.620 zł
- o  liczbie  osi – trzy i więcej  1.648 zł
            
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna  2.088 zł
- o liczbie osi – dwie      2.088 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej   2.184 zł
                    
9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą   lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna  1.584 zł
- o liczbie osi – dwie      1.596 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej   1.596 zł
                                                           
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna  1.596 zł
- o liczbie osi – dwie      1.620 zł 
- o liczbie osi – trzy i więcej   1.648 zł
                                          
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna   2.100 zł
- o liczbie osi – dwie      2.100 zł   
- o liczbie osi – trzy i więcej   2.196 zł   

10. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :
a) mniejszej niż 22 miejsca      1.488 zł   
b) równej lub większej niż 22 miejsca     1.920 zł 


§ 2.

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 2007 r. z zastrzeżeniem ust.2  stawki  podatku  określa się w wysokości:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie      696 zł                                 
- od 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.176 zł  
- od 9 ton a poniżej 12 ton  1.452 zł   
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  1.668 zł  
- od 5,5 tony do 9 ton włącznie   1.668 zł   
- od 9 ton i poniżej 12 ton  1.668 zł    
c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton  1.416 zł
d) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
- mniejszej niż 22 miejsca  1.596 zł                                                    
- ównej lub większej niż 22 miejsca  1.992 zł

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10 posiadających sprawne katalizatory ,bez względu na rok produkcji  i od pojazdów  wyposażonych w silnik spełniający wymogi  norm ekologicznych  Euro 3 ( posiadających certyfikat Euro EKOGONZ)  stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
-  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  624 zł
-  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.056 zł                        
-  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.308 zł                           
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  1.500 zł  
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.500 zł 
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.524 zł
c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton  1.274 zł       
d) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :
- mniejszej niż 22 miejsca  1.452 zł     
- równej lub większej niż 22 miejsca  1.800 zł 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 0007.XXXIII.193.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2013 r.  w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych .

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 0007.XII.83.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.

          
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.89.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.11.2015 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.11.2015 15:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 274