Uchwała Nr 0007.XII.92.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania  przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkół publicznych, złożony w Urzędzie Miejskim w Złotoryi nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1j ustawy o systemie oświaty.
2. W przypadku gdy podmioty dotowane funkcjonują w strukturze zespołu, osoba prawna lub fizyczna występująca o dotacje sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 1, odrębnie na każdy typ szkoły

§ 2.

1. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miejską Złotoryja. 
2. Niepubliczne przedszkola spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miejską Złotoryja.
3.  Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego spełniająca warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotacje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miejską Złotoryja.
4. Niepubliczne przedszkola niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miejską Złotoryja. 
5. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota  przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miejską Złotoryja.    
6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości nie niższej niż przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Złotoryja.

§ 3.

1 Podstawą obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja według stanu na początek roku budżetowego, które są ponoszone w przedszkolach publicznych.
2. W sytuacji zmiany wysokości wydatków bieżących przedszkoli publicznych, zmianie ulegają również kwoty dotacji na jednego ucznia niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, począwszy od dnia wejścia w życie zmian.   
3. Do wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się liczbę uczniów zapisanych do przedszkoli publicznych według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, z tym że do wyliczenia dotacji za miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień przyjmuje się liczbę uczniów z miesiąca czerwca. Na podstawie zmiany liczby tych uczniów dokonywana jest aktualizacja miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 
4. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Miejską Złotoryja na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki – począwszy od części wypłaconej za styczeń tego samego roku budżetowego.  

§ 4.

1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych lub gimnazjów obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wskazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów składanej przez  podmioty dotowane w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.   
2. W miesiącach lipiec i sierpień liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi w szkołach stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwentami, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego- stan wykazany w informacji miesięcznej.
3. W przypadku, gdy do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Miejskiej Złotoryja, osoba fizyczna lub prawna prowadząca podmiot dotowany dołącza do informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1, wykaz z danymi uczniów, który obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1 podmiot dotowany składa jej korektę.
5. W przypadku, gdy uczeń przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły wykazywany jest w informacji, o której mowa w ust. 1, przez więcej niż jeden podmiot dotowany, organ udzielający dotacji może żądać od osoby prowadzącej przedłożenia pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna w celu potwierdzenia uczęszczania ucznia do danego podmiotu dotowanego.
6. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy dotowanego. W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego we wniosku osoba prowadząca podmiot dotowany informuje niezwłocznie na piśmie organ udzielający dotacji o dokonanej zmianie. 

§ 5.

1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca podmiot, który otrzymuje dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złotoryi za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 31 stycznia roku następnego.
3. W przypadku, gdy podmiot dotowany kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba prowadząca powiadamia organ właściwy do udzielania dotacji o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie wykorzystania dotacji, o której mowa ust. 1 w terminie 21 dni od zgłoszonego w powiadomieniu dnia zakończenia działalności, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności. 
4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
5. Organ dotujący dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji i zatwierdza ostateczną kwotę dotacji na podstawie dokumentów przekazanych i podpisanych przez osobę prowadzącą z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień i dodatkowych informacji. Całkowite rozliczenie dotacji udzielonej za okres roczny podmiotom pobierającym dotację nastąpi w terminie do 15 lutego roku następnego.   

§ 6.

1. Upoważnione osoby Urzędu Miejskiego w Złotoryi, mogą przeprowadzić kontrolę w jednostkach dotowanych pod względem prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1. zgodność danych wskazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego i zwolnień z opłat oraz umów o nauczanie uczniów, w ramach uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju kontroli podlegają orzeczenia o niepełnosprawności i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;  
2. prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie  przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo- księgowej, wyciągów z rachunku bankowego, faktur i rachunków.   
3. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów przedstawionych przez kontrolowanego.  

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/264/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Miara


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Sygn. akt IIISA/Wr 795/16

stwierdzający nieważność par. 6 ust. 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały we fragmencie ",ilości dowodów wpłat czesnego i zwolnień z opłat"

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.92.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli......
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.11.2015 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:18.01.2017 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 939