Uchwała Nr 0007.XII.94.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz 1515) i art.  6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. 
2. Wzór deklaracji stanowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2. Deklarację nową należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji.

§ 3. 

1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim Złotoryja osobiście, przesyłać pocztą na wskazany adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z wykorzystaniem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP” :
1) format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem formularza elektronicznego na Platformie Usług Administracji Publicznej „ePUAP”,
2) deklaracje składane z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP” powinny zostać opatrzone:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. 2013 r. , poz. 262 z późn. zm.),
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.)

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0007.XXVI.154.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.94.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.11.2015 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.11.2015 15:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 231