Uchwała nr 0007.XII.95.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi  zryczałtowaną opłatę od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym ustaloną w § 2.

§ 2

1. Ustala się zryczałtowaną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dla odpadów niesegregowanych w wysokości ;
- gospodarstwa domowe - 1 osobowe - 19,20 zł/ miesiąc ,
- gospodarstwa domowe - 2 osobowe - 36,48 zł/ miesiąc ,
- gospodarstwa domowe - 3 osobowe - 51,84 zł/ miesiąc ,
- gospodarstwa domowe - 4 osobowe - 65,28 zł/ miesiąc,
- gospodarstwa domowe - 5 osobowe - 76,80 zł/ miesiąc,
- gospodarstwa domowe - 6 osobowe i więcej – 86,40 zł/ miesiąc.

2. Ustala się zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości :
- gospodarstwa domowe - 1 osobowe - 16,00 zł/ miesiąc ,
- gospodarstwa domowe - 2 osobowe - 30,40 zł/ miesiąc ,
- gospodarstwa domowe - 3 osobowe - 43,20 zł/ miesiąc ,
- gospodarstwa domowe - 4 osobowe - 54,40 zł/ miesiąc,
- gospodarstwa domowe - 5 osobowe - 64,00 zł/ miesiąc,
- gospodarstwa domowe - 6 osobowe i więcej - 72,00 zł/ miesiąc.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0007.XXVI.161.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XII.95.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2015 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:0
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2015 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 231