Uchwała Nr 0007.XII.97.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z  2015 r.  poz. 1515) i   art.  4 1   ust. 1-2 i art.182  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1286 )  uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się  Miejski  Program  Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2016  w brzmieniu  załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Burmistrz Miasta Złotoryja przedstawi Radzie Miejskiej w Złotoryi roczne sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, które będzie częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016, w terminie do 31 marca 2017 r. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.   

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.97.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2015 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2015 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 185