Uchwała nr 0007.XII.98.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie 
( Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2016” w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XII.98.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2015 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2015 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 164