Uchwała Nr 0007.XIII.100.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 2 uchwały

§ 6

Traci moc uchwała Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014r. ze zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2015 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2015 09:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 159