Uchwała Nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości             50 714.447,-
z tego:
• dochody bieżące w wysokości          45 459.597,-            
• dochody majątkowe w wysokości           5 254.850,-                      
w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości                      2 750.000,-               
- dochody z tytułu przekształcenia prawnego użytkowania                 
  wieczystego w prawo własności w wysokości                 6.925,-                   
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości       2 497.925,-           

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości     52 040.447,-        
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości    43 882.843,-                    
z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 743.774,-              
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  18 333.127,-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości   15 410.647,-
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 540.000,-      
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.319.069,-     
d) obsługę długu gminy w wysokości 950.000,-      
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości 330.000,-
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 157.604,-                 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 157.604,-    
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 650.500,-

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. 
Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadanie i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 326.000 zł , który zostanie pokryty pożyczką i emisją papierów wartościowych. 

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2 446.000,-
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 120.000,-
Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu  zaciąganych pożyczek i kredytów wysokości 6 596.000 zł  w tym: 
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000.000,-
- na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 326.000 ,-           
- na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 270.000 ,-

§ 6.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości 390.000,- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości  390.000,- na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł
2) poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł                  

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.

§ 12.

Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości  77.001 zł         
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 122.999 zł na finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 000.000  zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 596.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę kredytu i pożyczek.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Przesunięć środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz przesunięć środków  między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.101.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2015 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.12.2015 07:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 216