Uchwała Nr 0007.XIII.102.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 918.194,-
w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.645,-
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 938.839,-
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 918.194,-
w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 288.800,-
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  629.394,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik  do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 „

§ 4.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r. „

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.102.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2015 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2015 09:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 153