Uchwała Nr 0007.XIII.103.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h., art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),  ze zm.), art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)   uchwala się, co następuje:


§ 1.

1.Z dniem 1 lutego 2016r. łączy się Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi.
2. W wyniku połączenia Środowiskowy Dom Samopomocy będzie wykonywał dotychczasowe zadania w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

§ 2.

1. Z dniem połączenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi przejmuje całe mienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.
2. Z dniem połączenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi, przejmuje wszystkie jego wierzytelności i zobowiązania, w tym projekty realizowane przez ten podmiot.

§ 3.

Pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Złotoryi stają się z dniem 1 lutego 2016r. pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, który w trybie art. 231 k.p. przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 4.

Z dniem 1 lutego 2016r. traci moc:
1. § 3, § 5 Uchwały Nr 0007.XIII.68.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.
2. Uchwała nr 0007.V.27.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara


Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Dolnośląskiego
nr NK-N.4131.163.1.2016.KW

stwierdzające nieważność § 6 we fragmencie "po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego" oraz § 4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XIII.103.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.103.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2015 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.01.2016 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 229