Uchwała Nr 0007.XIII.105.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2, pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1515) oraz art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapis § 8 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. następuje z zastosowaniem bonifikat:
a) 90% - przy wykupie lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym,
b) 95% - przy wykupie ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale, w przypadku, gdy jest to ostatni niewykupiony od Gminy lokal mieszkalny przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. następuje z zastosowaniem bonifikaty 90% - przy wykupie lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym  od dnia 01.01.2018 r. następuje za 100% wartości rynkowej.

§ 2.

W rozdziale II uchwały dodaje się § 6a, który otrzymuje brzmienie:
Wyłącza się ze sprzedaży następujące budynki wybudowane/adaptowane na cele mieszkalne, które pozostają w zasobach Gminy Miejskiej Złotoryja:
- al. Miła 6,
- ul. Sikorskiego 4,
- ul. Sportowa 4ab,
- ul. Szkolna 8a-c.

§ 3.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4.

Sprawy rozpoczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą załatwiane według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2015 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2015 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 273