Uchwała Nr 0007.XIII.107.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza  Miasta  Złotoryja.

Na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a., art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz § 6  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego  nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja, po rozpatrzeniu skargi Pani I.Ć.-W., Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje się bezzasadność skargi Pani I.Ć.-W. na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja w zakresie dotyczącym spadku po G.W.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Złotoryi do zawiadomienia skarżącej się o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

Działając w oparciu o Uchwałę Nr 0007.XII.99.2015  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi Pani I.Ć-W. dotyczącej  sprzedaży przez Burmistrza Miasta Złotoryja w drodze przetargu nieruchomości położonej w Złotoryi, ul. H. a także dalszą wyprzedażą majątku po zmarłym mężu G.W., Komisja Rewizyjna posiadając upoważnienie  Przewodniczącej Rady Miejskiej do przeprowadzenia kontroli, przeprowadziła czynności wyjaśniające. Skarga wpłynęła od Pani I.Ć.–W. w dniu 22 października 2015 r.
W trakcie rozpatrywania skargi, na posiedzeniach w dniach 4, 8 i 14 grudnia 2015 r.  Komisja zapoznała się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wyjaśnieniami  złożonymi przez Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego  oraz Naczelników Wydziałów w sprawie i stwierdziła co następuje:
Głównymi zarzutami podniesionymi w skardze są:
1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. H. w Złotoryi w drodze przetargu,
2. Wymeldowanie Pani Ć.– W. i jej córki,
3. Nowa wycena nieruchomości przy ul. H. i C.
Po wnikliwym przeanalizowaniu znajdujących się w skardze zarzutów, zapoznaniu się ze stanem faktycznym i przepisami prawa -  Komisja Rewizyjna 
postanowiła uznać skargę za  bezzasadną.
W głosowaniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 r.
za – 4,      przeciw -    0      wstrzymało się  -   0 
Komisja Rewizyjna  uznała, że :
1. Gmina jest właścicielem nieruchomości i ma prawo nimi dysponować, w tym przeznaczyć do sprzedaży,
2. Procedura wymeldowania odbyła się zgodnie z wymogami prawa – skarżąca wyczerpała tryb postępowania odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego włącznie,
3.Gmina miała obowiązek dokonania wyceny własnej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotoryi uznała zarzuty  postawione Burmistrzowi Miasta Złotoryja za bezzasadne.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XIII.107.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2015 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2015 10:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 144