Uchwała Nr XXXVII/241/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 470.149 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka komunalna

210.000,-

70005

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

210.000,-

0770

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

210.000,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

28.020,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

28.020,-

2440

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

28.020,-

758

Różne rozliczenia

150.000,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

150.000,-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

150.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

64.129,-

92116

Biblioteki

29.800,-

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

19.800,-

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10.000,-

92195

Pozostała działalność

34.329,-

2701

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Płuczki Złota w Euroregionie Nysa. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota

34.329,-

926

Kultura fizyczna i sport

18.000,-

92695

Pozostała działalność

18.000,-

0830

wpływy z usług

18.000,-

§ 2.

1) Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę  470.149 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

15.000,-

279.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

279.000,-

wydatki bieżące

   - remonty dróg

15.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

budowa części drogi Nad Zalewem wraz z parkingiem  przy Przychodni Rejonowej

zagospodarowanie zabytkowego centrum miasta Złotoryi (pl. Niepodległości)

264.000,-

54.000,-

210.000,-

60095

Pozostała działalność

15.000,-

wydatki bieżące

15.000,-

630

Turystyka

54.000,-

63095

Pozostała działalność

54.000,-

wydatki bieżące

54.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.780,-

3.300,-

70095

Pozostała działalność

1.780,-

3.300,-

wydatki bieżące

1.780,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.300,-

801

Oświata i wychowanie

182.500,-

80101

Szkoły podstawowe

159.000,-

wydatki bieżące

pomoce dydaktyczne

na obchody 60-lecia

6.000,-

3.000,-

80104

Przedszkola

17.500,-

2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

17.500,-

Przedszkole Miejskie Nr 1        7.500,-  Przedszkole Miejskie Nr 2                         10.000,-

80110

Gimnazja

6.000,-

wydatki bieżące

      pomoc dydaktyczna

6.000,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

11.000,-

7.000,-

85305

Żłobki

11.000,-

7.000,-

wydatki bieżące

11.000,-

7.000,-

płace i pochodne od płac               6.000,-                            

prace dydaktyczne                         1.000,-                                           

remonty

11.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85.000,-

85.000,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

85.000,-

85.000,-

wydatki bieżące

   - wydatki remontowe

85.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

64.129,-

92116

Biblioteki

29.800,-

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

29.800,-

92195

Pozostała działalności

34.329,-

wydatki bieżące

Płuczki Złota w Euroregionie Nysa. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota.

34.329,-

926

Kultura fizyczna i sport

16.000,-

92695

Pozostała działalność 

16.000,-

wydatki bieżące

16.000,-

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej 
Wiesław Woźniak
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/241/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.11.2005 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.11.2005 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 62