Uchwała Nr XXXVII/242/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005 - 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Złotoryja stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wieloletni Plan Inwestycyjny określa zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy inwestycyjne ujęte w branżowych programach, planowane przez Miasto Złotoryja:

  1. Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zadania o charakterze inwestycyjnym w układzie rzeczowo - finansowym w rozbiciu na poszczególne lata objęte wieloletnim planowaniem.
  2. Zadania inwestycyjne występujące w programach branżowych w ujęciu zbiorczym podlegają uszczegółowieniu imiennemu i rzeczowo – finansowemu w corocznych projektach wydatków inwestycyjnych ujmowanych w uchwałach budżetowych w kolejnych latach.

§ 3

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest podstawą opracowania projektów budżetu Miasta Złotoryja w zakresie wydatków majątkowych na lata budżetowe objęte planem wieloletnim.

§ 4

Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter postępujący i będzie uchwalany corocznie, z uwzględnieniem nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, możliwości finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji itp., do 15 października każdego roku budżetowego z rozszerzeniem okresu jego obowiązywania o kolejny rok kalendarzowy. Wszelkie konieczne w ciągu roku zmiany dokonywane będą w ramach zmiany uchwały budżetowej oraz Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian nakładów budżetowych między zadaniami w tym samym dziale i rozdziale budżetowym.

§ 5

Informacja o stanie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie przedstawiana Radzie Miejskiej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 6

Burmistrz Miasta Złotoryja jest upoważniony do podejmowania prac przygotowawczych dla zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005 - 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.11.2005 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.11.2005 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 71