Uchwała Nr XXXVII/243/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1i 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLII / 375 / 2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi. Zmianą obejmuje się obszar przedstawiony w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zawrzeć ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja , którego zobowiązuje się do podjęcia czynności określonych w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/243/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.11.2005 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.11.2005 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 68