Protokół Nr 0002.XIV.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 28 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym , sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30  otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji  uczestniczy 14 radnych ( nieobecny usprawiedliwiony radny Bogdan Łoś )  co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim na czele i pozostałych zaproszonych gości.

Zgodnie z przyjętą tradycją, że na sesji Rady  listy gratulacyjne otrzymują osoby zasłużone dla miasta,  list gratulacyjny otrzymała pani Bożena Kraska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotoryi za organizację 70-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotoryi. 
Następnie głos zabrał płk Andrzej Łuka, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu, który podziękował Radzie za umożliwienie, po raz kolejny, wręczenia na sesji Rady  aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla mieszkańców Złotoryi.
Odczytał  Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej , który na wniosek Ministra Obrony Narodowej  przyznał  Panu Rafałowi Grzybowi odznaczenie  „Gwiazdę Afganistanu IX zmiany”.
Następnie, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z grudnia 2015 r.
płk Andrzej Łuka wręczył akty mianowania:
Bolesławowi Mazurowi – na stopień starszego kaprala
Józefowi Żakowi i Janowi Woźniczakowi   na stopień starszego szeregowego.
W imieniu mianowanych podziękował  Pan Jan Woźniczak.

Radni w głosowaniu:
za – 13       przeciw – 0     wstrzymało się -  1 
przyjęli Protokół NR 0002.XIII.2015 r. z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi odbytej w dniach: 22 i 29 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach od godz. 13.40  do godz. 13.45.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poinformowała, że  zgodnie z § 18. Regulaminu Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski zwrócił się do Rady o  wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie  modernizacji  oczyszczalni ścieków w Złotoryi. Projekt tej uchwały omówiony był na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Rada głosami : za -  13   przeciw – 0      wstrzymało się -   1 wyraziła  zgodę na poszerzenie  porządku obrad sesji. Projekt uchwały  otrzymał nr roboczy 4.9.

Radni głosami : za -   14     przeciw -  0   wstrzymało się -  0  przyjęli proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Złotoryi. Rola animatora kultury w mieście.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016,
4.2. - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
4.3. - w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych w  Złotoryi,
4.4. – w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
4.5. – w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi,
4.6. – w sprawie określenia kryteriów  wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja,
4.7. – w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja,
4.8. – w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2016,
4.9. - w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2016 – 2018.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta  sprawozdanie z realizacji uchwał Rady podjętych na poprzedniej sesji złożył Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Poinformował, że podjętych zostało 9 uchwał, z czego trzy zostały już opublikowane w tym budżet Gminy Miejskiej na rok 2016.  W trakcie realizacji jest uchwała  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie połączenia  Środowiskowego Domu Samopomocy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi.  Przesłana została uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi do skarżącej się . Wojewoda, w ramach nadzoru  stwierdził nieważność  uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryja.

Informacja  z działalności międzysesyjnej Urzędu Miejskiego stanowi załącznik do protokołu.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zapytał, czy istnieje Młodzieżowa Rada Miejska.  Trzeba  podjąć decyzję czy podtrzymujemy jej istnienie czy nie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  odpowiedziała, że Rada Miejska nie podjęła żadnej działalności.  Członkami Rady byli głównie uczniowie klas 3, którzy po zakończeniu szkoły żadnej działalności nie podejmowali. Prowadziłam rozmowy w szkołach ale bez skutku. Na dodatek kadencja Rady Młodzieżowej skończyła się.
Radny Józef Banaszek  poprosił, żeby w informacji międzysesyjnej nazwy instytucji były pisane pełną nazwą, niektórych skrótów nie można rozszyfrować.
Radna Agnieszka Zawiślak -  poruszyła następujące sprawy:
1/ Konieczność  wyczyszczenia kanału doprowadzającego wodę do zalewu,
2/ Usunąć zniszczone tablice przy wjeździe do miasta od strony Legnicy.
Radny Andrzej Kocyła stwierdził, że ma wiele wątpliwości czy konkurs na sportowca roku był prawidłowo  przeprowadzony i czy przedstawiciele radnych byli wybrani prawidłowo.
Następnie zapytał, czy miasto bierze udział w konkursie „DELFINEK”.
Radny Władysław Grocki  zapytał, czy trwają przygotowania do obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych oraz czy miasto będzie w to zaangażowane.
Radny Adam Bartnicki  podzielił się refleksjami na temat kontrowersyjnego przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej vis a vis  ul. K.Miarki. Przejście to w projekcie wyglądało bardzo dobrze. Po wykonaniu jednak są uwagi:  namalowanych w grudniu znaków poziomych już nie widać. Piesi twierdzą, że jest lepiej natomiast zmotoryzowani mają uwagi zwłaszcza przy jeździe wieczorem.

AD. 3 – SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTORYI. ROLA ANIMATORA KULTURY W MIEŚCIE.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Złotoryi  za rok 2015 złożyła Dyrektor MBP Aneta Wasilewska.  Omówiła  organizację biblioteki i zasady jej funkcjonowania a także imprezy kulturalne odbywające się w placówce. Szczegółowe  sprawozdanie zostało przedstawione Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. 
Następnie podziękowała  za współpracę szkołom, stowarzyszeniom, ZOKiR.
To wszystko sprawia, że  udaje się współpraca kulturalno – edukacyjna.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podziękowała za złożone sprawozdanie i pogratulowała  osiąganych sukcesów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach
od godz. 14.25 do godz. 14.35l.

Po wznowieniu obrad:
Pan  Paweł Zabłotny  otrzymał list gratulacyjny za organizację  na terenie miasta akcji „Szlachetna Paczka”.  List odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby. Gratulacje i kwiaty złożyli Burmistrz Miasta Robert Pawłowski i Przewodnicząca Rady Ewa Miara.

AD 4. – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  Miejskiej Złotoryja na rok 2016 był omówiony przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję na posiedzeniu Komisji w dniu  25 stycznia. Komisja jednogłośnie skierowała projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.109.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 r.

Projekt uchwały  w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Woj. Dolnośląskiego  był przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Gospodarczej – powiedział Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz. Członkowie Komisji jednogłośnie  skierowali projekt uchwały na sesję rady.

Radni w glosowaniu:
za -  14       przeciw -   0      wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.110.2016  w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Dolnośląskiego.

Na  posiedzeniu Komisji Gospodarczej- powiedział  Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz – projekt uchwały w sprawie  rozszerzenia obszaru LSSE  został jednogłośnie skierowany pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.111.2016 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych w Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  Adam Bartnicki  poinformował, że na Komisji projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został omówiony przez Bożenę Durmaj Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. Komisja zaakceptowała program jednomyślnie i skierowała go pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu: 
za -  14     przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.112.2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na tym samym posiedzeniu Komisji, powiedział  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki- omówiono projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Społecznej  Rady Przychodni Rejonowej.  Skład został uzupełniony o  przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego. Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu
za -  14     przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.113.2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady  Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła  przekazał, że na posiedzeniu komisji w dniu 22 stycznia  br. radni  zostali zapoznani z projektem uchwały  w sprawie określenia kryteriów oraz punktów dla II etapu rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Uchwałę omówił Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński . Radni skierowali projekt uchwały na sesję jednogłośnie.
Rada w głosowaniu: 
za -  14    przeciw -   0     wstrzymało się   -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.114.2016  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja.

Na tym samym posiedzeniu Komisji Oświaty- powiedział jej Przewodniczący Andrzej Kocyła,  radni zostali zapoznani z projektem uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły . Członkowie Komisji jednomyślnie skierowali projekt na sesję rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0 wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.115.2016 w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.

Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.116.2016  w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi głos zabrał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, który powiedział, że nie ma takiej możliwości aby  modernizacji oczyszczalni nie robić. Od kilku już lat  jesteśmy warunkowo dopuszczani do eksploatacji. Obecnie postawiono nam warunek, że do roku 2018 musimy modernizacje wykonać. Koszt jest wysoki ale przecież mieć będziemy do czynienia  z modernizacją oczyszczalni, która cały czas jest w ruchu.  Obecnie stosowana technologia jest przestarzała, jest to kres możliwości  naszej oczyszczalni. Musimy sobie zdać sprawę, że  Złotoryja spuszcza ścieki do Kaczawy a z wody Kaczawy korzysta Legnica.
Radny Józef  Banaszek  przypomniał, że nad potrzebą modernizacji oczyszczalni rada dyskutowała już dawno. Wstrzymywały nas tylko pozwolenia wodno – prawne.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt tej uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji przez 
Prezesa RPK Pawła  Macugę. Komisja głosami za – 10     przeciw – 0   wstrzymało się – 1  skierowała projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 11     przecie -  0     wstrzymało się -   3  ( Ł.Łuniewski, A.Kocyła, W.Wilczyński )
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.117.2016 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych  będących w posiadaniu  Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2016 – 2018 .

AD. 5 - ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 zapytania radnych udzielił   Burmistrz Miasta Robert Pawłowski:
1. Młodzieżowa Rada Miejska  - powstanie jej wypłynęło od rządzącej wtedy partii PO. Zaangażował się w jej powstanie Jakub Jagiełło. Za młodzież jednak  nic nie zrobimy, młodzi muszą  tego chcieć. Byt na siłę nie ma sensu. Uważam, że w Złotoryi mamy tyle różnego rodzaju aktywności iż bez tej rady młodzież ma co robić.
2. Sprawa skrótów w informacji międzysesyjnej-  postaramy się rozszerzać  nazwy.
3.  Brudna woda w zalewie to nie jest kwestia osadnika. Generalnie woda w zalewie stoi i nie jest chemicznie oczyszczana. Stanowi więc doskonałe środowisko dla rozwoju bakterii. Należy się zastanowić nad odmuleniem i  wywiezieniem błota. Jak na razie miasta na to nie stać.
4. Tablice informacyjne przy wjeździe do miasta od strony Legnicy zamierzamy wymienić.
5.  Uważam, że  Mistrz Sportu został wybrany prawidłowo. Organizatorem konkursu był KGHM. Może moją winą jest, że chciałem włączyć do  komisji zbyt wielkie grono. Odbywało się to na tzw.”ostatnią chwilę”.  Nie zdawałem sobie sprawy, że państwo tak aktywnie chcieliby w tym uczestniczyć.  Z 20 osób zgłoszonych do konkursu wybrano 5 i spośród tej liczby wybrano 1 osobę. Pojawiła się ponadto sugestia aby w komisji nie uczestniczyła osoba pracująca w klubach sportowych. Wszelkie uwagi na temat komisji konkursowej przyjmuję z pokorą. Z ramienia Rady w komisji uczestniczyli radna Irena Mundyk i radny Stanisław Pazera.
Radny Andrzej Kocyła  zauważył, że w pracach Komisji mieli brać udział radni – członkowie Komisji.
Burmistrz odpowiedział, że generalna zasada jest taka, że nie uczestniczą w komisji osoby zainteresowane.
Radny Józef Banaszek  zapytał, czy w tej sprawie opracowany jest regulamin
przystosowany do potrzeb.
Radny Leszek Antonowicz -  dla rozładowania sytuacji podał ciekawostkę historyczną. W swoich archiwach  odnalazł odznaczenia, które otrzymał w latach 70-ych XX wieku a mianowicie „Mistrz Sportu” i „Zasłużony Mistrz Sportu”.
Radni obejrzeli odznaczenia.
Burmistrz Miasta  przypomniał, że jest to konkurs dla sportowców Zagłębia Miedziowego. Chodzi o promowanie własnych ludzi.
Następnie przystąpił do udzielenia dalszych odpowiedzi na zadane  pytania:
6.  Jako gmina nie startowaliśmy w konkursie „Delfinek”.
7.  Organizacja Święta Żołnierzy Wyklętych – osobiście liczyłem, że obchody zorganizują  środowiska z roku ubiegłego a my jako miasto się do tego włączymy. Chodzi o to aby historia była żywa, nie patrzę na Pana jako członka PiS ale jako mieszkańca miasta.
8. Przejście na ul. Legnickiej  miało być modelowe w pasie drogi wojewódzkiej.
W fazie projektowania wyglądało świetnie, natomiast w realizacji okazało się, że trzeba je poprawić. Ogólnie stwierdzić należy, że poziom bezpieczeństwa dla pieszych się podniósł.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Józef Banaszek -  nawiązał do  głównego tematu sesji a mianowicie sprawozdania z działalności biblioteki. Ze sprawozdania  wynika, że dzieci  mało czytają. Co jest tego powodem, być może to, że dzieci korzystają z bibliotek szkolnych.
Ponadto stwierdził, że w informacji międzysesyjnej brak jest szkół i przedszkoli a przecież z placówek  tych  dochodzą cenne informacje.

Radny Leszek Antonowicz  przeprosił, że jego klub nie wziął udziału w spotkaniu Burmistrza ze sportowcami. Zawinił przepływ informacji w klubie.

Radny Władysław Grocki  przekazał, że nie będzie brał udziału w konferencji prasowej w dniu 3 lutego br. Zadał następujące pytania dot. nowej firmy „BORGERS”:
1.  Czy pracownicy będą zatrudniani przez agencję ?
2.  Czy firma będzie podlegała prawu polskiemu,  czy będą mogły tam powstać związki zawodowe?
3. Czy będą zachowane relacje płacowe w porównaniu do płac w strefie legnickiej?
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  odpowiedział, że jeżeli ludzie będą mieli pracę to nie trzeba będzie związków zawodowych. Pracownicy sami zadbają o siebie, o swoje wynagrodzenie. Rekrutacja pracowników – firma ma własny system zatrudniania, współpracuje z Urzędem Pracy.
Radny Leszek Antonowicz  odniósł się do pytań zadanych przez radnego Grockiego.  Dopiero martwiliśmy się, czy inwestor wybierze Złotoryję czy nie a już zaczynamy narzekać. Na wysokość płac ma wpływ konkurencja na rynku pracy. Nie ingerujmy w sprawy wewnętrzne firmy.

O godz. 15.35  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara


Protokolant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XIV.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.02.2016 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.02.2016 14:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 36