Protokół Nr 0002.XV.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 25 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara,  która stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję  radnych, Kierownictwo Urzędu z Burmistrzem Robertem Pawłowskim na czele,  przedstawicieli klubów i stowarzyszeń sportowych i pozostałych zaproszonych gości.
O godzinie 13.35 na sesję przybył radny Leszek Antonowicz- stan Rady – 15 osób.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przedstawiła Radzie proponowany porządkiem obrad .

Radny Władysław Grocki  wystąpił z wnioskiem  o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zamiaru utworzenia Zespołu Szkól Miejskich w Złotoryi.  Wniosek uzasadnił brakiem opinii rad pedagogicznych Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 3, brakiem opinii Rad Rodziców i  Związków Zawodowych, Kuratorium Oświaty, etatyzacji itp.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  odpowiedział, że uchwała jest intencyjna, dotyczy zamiaru połączenia szkół w zespół. Konsultacje mają być prowadzone  dopiero po podjęciu uchwały. Informacje są wstępne, nie przesądza to czy szkoły zostaną połączone. Podgrzewanie atmosfery w tej sprawie przez radnych m.in. przez radnego Wilczyńskiego na facebuku  jest nieodpowiedzialne. Burmistrz przytoczył  słowa radnego Wilczyńskiego. Powtarzam jeszcze raz – powiedział. To jest zamiar, to nie przesądza o połączeniu szkół. 
Radny Władysław Grocki – stwierdził, że wyjaśnienie Burmistrza jest wyczerpujące, ale do tej pory trwały rozmowy bez uchwały. Czy ta uchwała jest potrzebna.
Radny Józef Banaszek  dodał, że Burmistrz jest organem założycielskim i może dokonywać różnych zmian bez zgody Rady.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  wyjaśnił, że rozmowy mogą być prowadzone ale bez drogi formalnej nic się nie zrobi.  W ustawie o systemie  oświaty dokładnie opisano jakie czynności należy podejmować w przypadku zamiaru  łączenia szkół. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego Grockiego.
Rada w głosowaniu:
za -  8 ( J.Banaszek, D.Dobosz,  W.Grocki, I.Mundyk, S.Pazera, F.Słaby, W.Wilczyński, A.Zawiślak)     
przeciw – 4 ( L. Antonowicz, M.Gagatek, E.Miara, B.Łoś)    
wstrzymało się -  3 ( A.Kocyła, Ł. Łuniewski, A. Bartnicki)
wycofała z porządku obrad  projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.

W związku z tym Rada  głosami:
za – 14     przeciw -  0     wstrzymało się -   1 (L.Antonowicz)
przyjęła zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2.Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja o działalności stowarzyszeń w Złotoryi z uwzględnieniem działań promujących miasto.
4.Podjecie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok,       
4.2. – w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.3. – w sprawie włączenia grup przedszkolnych funkcjonujących w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w strukturę Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Złotoryi,
4.4. - o zmianie Uchwały Nr XXIV/189/96 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie statutu Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi w związku z Uchwałą Nr II/20/92 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie likwidacji niektórych żłobków i przedszkoli i utworzenie żłobka miejskiego w m. Złotoryja,
4.5.- o zmianie Uchwały Nr 0007.XII.92.2015 Rady  Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzo9nych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystania,
4.6.- w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja  Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
4.7. – w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2015 r.
4.8. – w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

Druhny  Paulina Kowalczyk i Julia Kasprzyk z Komendy Hufca ZHP w Złotoryi w imieniu Sztabu Organizacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Sztab Złotoryja wręczyły podziękowania od Jerzego Owsiaka za organizację orkiestry w Złotoryi.
Podziękowania otrzymali: Robert Pawłowski, Włodzimierz Bajoński, Paweł Kochanowski, Anna Ardelli i Ewa Miara.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  wręczyła  Panu Rafałowi Franczakowi  Prezesowi ZKS „Górnik” w Złotoryi list gratulacyjny za zorganizowanie wydarzenia sportowego jakim był V Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.

Następnie  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przedstawiła  radnym nowego Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Pana Wiesława Świerczyńskiego. Prezes podziękował za zaproszenie.  Przedstawił przebieg swojej  pracy zawodowej. Wykształcenie jakie posiada -  inżynier środowiska- pozwoli mu sprawnie zarządzać RPK.  Z pierwszych spostrzeżeń to firma wygląda dobrze, natomiast są sprawy, które trzeba  wzmocnić, uregulować,  co poprawi wizerunek firmy w oczach mieszkańców. Chciałbym wzmocnić kadrę kierowniczą a zwłaszcza zatrudnić inżynierów sanitarnych.

AD. 1 - SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY.

Z upoważnienia Burmistrza  sprawozdanie złożył Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński. Na poprzedniej sesji – powiedział – Rada podjęła  9 uchwał. Dwie z nich zostały już opublikowane, pozostałe są w trakcie realizacji.
Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCYH.

Radny Bogdan Łoś -   w informacji międzysesyjnej przeczytałem, że  wysłano zapytania ofertowe w sprawie remontu ul. Grunwaldzkiej. Czy ktoś zgłosił się już z projektem przebudowy ?

Radny Adam Bartnicki  zgłosił potrzebę uregulowania następujących spraw:
1/ Mieszkańcy ulic Polnej i Magnoliowej proszą o oświetlenie ulic. Rozrośnięte drzewa i krzewy zasłaniają światło,
2/ Przy budynku na ul. Broniewskiego 2  są duże ubytki w betonowym chodniku,
3/ Na ul. Parkowej, z tyłu za budynkami  jest dużo drzew, wiatrołomów, które należy usunąć. Mieszkańcy boją się, w czasie wichur drzewa spadną na budynki.

Radny Józef Banaszek –
1/  Zgłaszałem już kilkakrotnie, że kostka  położona w centrum miasta w wielu miejscach jest wykruszona. Dobrze byłoby to uporządkować.
2/  Wieża podświetlona jest  2 lampami, jedna z nich nie świeci, wisi jakiś kabel, który stwarza niebezpieczeństwo.

Radny Dariusz Dobosz  podziękował za prace naprawcze  nawierzchni ul. Bukowej.

AD. 3 – INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ W ZŁOTORYI Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH MIASTO.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
poinformował, że  informacje były przedmiotem obrad Komisji w dniu 23 lutego br. Na  16 stowarzyszeń do których zwróciliśmy się o uzyskanie informacji  11 z nich odpowiedziało.  Są to:  ZTA Aurum,  Klub Sportowy „Aurum Kobud”,  UKS „Kosynier”, Klub Strzelecki „Agat”,  Stowarzyszenie „Asklepios”,  Sportowa Akademia Taekwon do,  Klub Siatkarski „Ren-Bud”, Klub Żeglarski „Reda”,  SPR”Oldboys Górnik Złotoryja”,Street Dance Academy i SS „Olaws Złotoryja.
Wszystkim bardzo dziękuję za złożone, wyczerpujące informacje o działalności klubów. 
Następnie poprosił aby  Prezesi klubów, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu Komisji zabrali głos i poinformowali Radę o sposobie promocji miasta w trakcie rozgrywanych zawodów .Głos  zabrali  w imieniu ZKS „Górnik” Rafał Franczak,
Klubu Żeglarskiego „Reda” Grzegorz Dyjas,  Klubu Sportowego Aurum Kobud  Mirosław Kopiński. Pan Andrzej Kocyła w imieniu Klubu „Wilkołak” przedstawił gadżet promujący miasto na zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podziękowała za złożone informacje i ogłosiła przerwę w obradach od godz.  14.30 do 14.40.
O godz. 14.45 obrady wznowiono.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ  .   
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 został omówiony na posiedzeniu przez Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów Halinę Ulanowską.  Radni jednogłośnie skierowali projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   15     przeciw -   0    wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XV.118.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 lutego 2016 r. – powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk -  po wysłuchaniu wyjaśnień – radni jednogłośnie skierowali na sesję projekt uchwały w sprawie prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Rada w glosowaniu:
za – 15    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.XV.119.2016  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
poinformował, że projekt uchwały w sprawie włączenia grup przedszkolnych funkcjonujących w Żłobku Miejskim do Przedszkola Nr 2 był analizowany na posiedzeniu Komisji. Wyjaśnień udzielał Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Komisja jednogłośnie skierowała go na sesje Rady.
Radni w głosowaniu:
za -    15     przeciw -    0       wstrzymało się    -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XV.120.2016  w sprawie włączenia grup przedszkolnych funkcjonujących w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w strukturę Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Złotoryi.

Na tym samym posiedzeniu – powiedział  Przewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Kocyła -  Komisja analizowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego. Radni jednogłośnie skierowali go na sesję.
Radni w głosowaniu:
za -   15   przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XV.121.2016  o zmianie Uchwały Nr  XXIV/189/96 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie statutu Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi w związku z Uchwałą Nr II/20/92 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie likwidacji niektórych żłobków i przedszkoli i utworzenie żłobka miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła  poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 lutego  zajmowała się również projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół. Projekt dotyczy zmian w uchwale podjętej przez Radę w listopadzie 2015 r. Radni skierowali projekt uchwały pod obrady Rady jednogłośnie.
Rada w głosowaniu:
za – 15      przeciw -  0     wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XV.122.2016  o zmianie Uchwały r 0007.XII.92.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego  oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  przekazał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 18 lutego br. radni analizowali projekt uchwały w sprawie płatnego parkowania. Za skierowaniem projektu na sesję głosowało 13 radnych.
Rada w głosowaniu:
za -   15      przeciw -   0      wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XV.123.2016  w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej  stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat dla niektórych użytkowników  drogi i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej  Dariusz Dobosz  poinformował, że Komisja zapoznała się ze zmianami dot. planu  gospodarki niskoemisyjnej w mieście i projekt uchwały w tej sprawie  skierowała jednogłośnie na sesję.

Radni w głosowaniu:
za -    15      przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XV.124.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
16 września 2015 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ( pl. Uciecha) był na Komisji dwukrotnie. Na posiedzeniu w dniu 18 lutego radni głosami: za – 11   przeciw – 1  wstrzymało się -  1 skierowali go na sesję.
Radni w głosowaniu:
za – 11         przeciw -     0        wstrzymało się -     4 ( W.Wilczyński, M. Gagatek,
A.Kocyła,  W.Grocki)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XV. 125.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Franciszek Słaby  odczytał Uchwałę Nr II/26/2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego 
w uchwale  Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIII.101.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Łoś  odczytał Uchwałę Nr II/27/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu  z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu  Gminy Miejskiej Złotoryja.

AD. 5 - ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Burmistrz Miasta  Robert Pawłowski odniósł się do  zadanych w pkt 2  pytań radnych i odpowiedział:
Radnemu Bogdanowi Łoś – zapytanie ofertowe  dotyczy małego odcinka  pomiędzy Grunwaldzką 3 do 5, jest to łącznik do przejścia. Jeżeli chodzi o całościowy remont ul. Grunwaldzkiej to dyrekcja PKP zaplanowała tam dużą inwestycję. My wcześniej jak za dwa lata do inwestycji nie podejdziemy.
Radnemu Adamowi Bartnickiemu-   w sprawie doświetlenia  ulic był w tej sprawie mieszkaniec, który twierdzi, że jest tam wolny słup. Musimy sprawdzić, czy słup można wykorzystać w celu zamontowania dodatkowej lampy. Wiatrołomami na ul. Parkowej i chodnikiem na Broniewskiego zajmiemy się.
Radnemu Józefowi  Banaszkowi -  proszę radnego o wskazanie gdzie są te ubytki w kostce. Postaramy się problem zidentyfikować i podjąć kroki naprawcze. Lampę na wieży sprawdzimy.

Następnie Burmistrz  omówił  sprawę  kąpieliska Nad Zalewem. Kąpielisko było czynne przez  60 dni,  11 dni było zamknięte ze względu na zagrożenie bakteriologiczne. Powodem takiego  stanu rzeczy był m.in. zbyt niski poziom wody w Kaczawie, upały, zrzut ścieków do Kaczawy przez Świerzawę. Był to niekorzystny splot okoliczności. Sprawdziliśmy, czy jak zgłosiła radna Zawiślak, w mieście z tego powodu panowała epidemia chorób skórnych. Pozwoliliśmy sobie to sprawdzić. W ELmedzie nie było przypadków chorób skórnych, natomiast w naszej Przychodni Rejonowej były 2 przypadki.
Prowadziłem rozmowy z firmą na temat basenu przy ul. Legnickiej. Kwota jaką podali to 2 – 3 mln zł. Zachodzi pytanie czy nas stać na to aby przez 2 miesiące basen był czynny za takie pieniądze. Doświadczenia innych miast pokazują, że trzeba podchodzić do tego bardzo odpowiedzialnie.

Radna Agnieszka Zawiślak  odpowiedziała, że osobiście dzwoniła do Przychodni gdzie były przypadki uczulenia, podobnie do szpitala, gdzie było dużo przypadków. Można to sprawdzić także w aptekach.

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poruszyła  następujące sprawy:

1. Prośba aby informacje o działalności międzysesyjnej były  przesyłane radnym kilka dni przed sesją aby można się było z nimi zapoznać.
2. Zakaz wjazdu w ul. Chopina – znak jest ale za drzewem i jest niewidoczny.
3. Przejście dla pieszych na ul. Legnickiej  zostało unormowane.
4. Następnie zwróciła się do radnych  aby bardziej  włączali się, uczestniczyli w akcjach typu WOŚP.

Radny Andrzej Kocyła  poinformował, że podjął decyzję  o dwukrotnym w m-cu marcu posiedzeniu Komisji Oświaty.  Pierwsze posiedzenie odbędzie się  w dniu 7 marca br.  w Gimnazjum w Złotoryi o godz. 15-tej. Zaproszeni to Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi. Tematem  posiedzenia będzie przedyskutowanie sprawy łączenia szkół.

Radni głosami:      za -   14     przeciw -  0       wstrzymało się - 1 ( B.Łoś) przyjęli  Protokół Nr 0002.XIV.2016 z sesji Rady Miejskiej  odbytej w dniu 28 stycznia 
2016.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godzinie  15.35 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XV.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.03.2016 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.03.2016 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 108