Uchwała Nr XXXVIII/252/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust.1 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Z 2005 r. Nr 179 , poz. 1485 ) uchwala się , co następuje :

§ 1.

Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006- 2010 zwany dalej “programem” w następującym brzmieniu:

Wprowadzenie.

Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia do roku 2020 problemy zdrowotne związane z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym wysuną się na pierwsze miejsce, przed chorobami układu krążenia. Wśród narastających problemów zdrowotnych istotne miejsce zajmuje problematyka uzależnień. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. ,o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek przeciwdziałania narkomanii. Obowiązek ten, realizowany wcześniej w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych zyskał odrębną rangę. Narkomania należy do szybko narastających problemów społecznych. Obserwuje się w ciągu ostatnich kilku lat wyraźny wzrost kontaktów z narkotykami wśród młodzieży. Aktualnie więcej osób poszukuje leczenia. Jeśli wziąć pod uwagę, że terapia odwykowa dla l pacjenta kosztuje około 6000 zł, to nawet gdyby w wyniku prowadzonych wszystkich programów profilaktycznych udało się tylko 3 osoby powstrzymać od wejścia na drogę uzależnienia to jest już sukces, a wydana kwota się zwraca. Natomiast jak oszacować zmarnowane szanse życiowe czy koszty cierpienia rodziny?
Prowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych badania ankietowe wskazują, że problem narkomanii dotyczy wszystkich szkół na terenie Miasta Złotoryja – średnio 30,0 % uczniów miało kontakt z narkotykami, głównie z marihuaną i amfetaminą.

"§ 1.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej .

 1. Przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia przymusowego nieletnich narkomanów oraz udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się rodzinom.
 2. Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień w zakresie przyjmowania na terapię i detoksykację mieszkańców gminy wymagających leczenia. 
 3. Podejmowanie współpracy w zakresie narkomanii z Komisjami ds. .Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sąsiadujących gmin.
 4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendą Powiatową Policji w Złotoryi w zakresie wczesnego wykrywania i kierowania na leczenie osób uzależnionych od narkotyków
 5. Wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin zagrożonych szczególnie w okresie ferii i wakacji szkolnych poprzez :
   1) obóz terapeutyczny dla dzieci,
   2) nieobozową akcję letnią,
   3) realizację zadania „Pozalekcyjne zajęcia sportowe”. 
 6. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie terapii współuzależnienia w ramach rowadzonego przez gminę Punktu Konsultacyjnego.  

§ 2.

Obszar działalności profilaktycznej i edukacyjnej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 1. Organizacja konkursu ofert i wybór najlepszych programów profilaktycznych do realizacji
  we wszystkich szkołach na terenie miasta.
 2. Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 3. Stała informacja o pracy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i istniejących możliwościach szukania pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków ich rodzin w lokalnych mediach. 
 4. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
 5. Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach piekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 6. Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie zwiększania dostępności informacji uzależnieniach i współuzależnieniach.

§ 3.

Obszar wspierania i inicjowania działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia.

 1. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi.
 2. Współpraca z organizacjami społecznymi i religijnymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii ( szkolenia ).
 3. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia wśród korzystających z pomocy społecznej.

§ 4.

Obszar kontroli przestrzegania prawa, monitorowania.

 1. Upowszechnienie informacji o realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w prasie lokalnej.
 2. Podnoszenie kwalifikacji członków Komisji przez udział w szkoleniach.
 3. Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin.

§ 2.

Realizację programu powierza się Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/252/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.12.2005 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.12.2005 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 64