Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z póżn. zm.) i art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 zwany dalej “programem” w następującym brzmieniu:

Wprowadzenie.

Szkody spowodowane przez szkodliwe używanie napojów alkoholowych powodują bardzo rozległe uszkodzenia społeczne. WHO podaje, ze nadużywanie alkoholu jest odpowiedzialne za ok.9% szkód zdrowotnych w Europie. Ocenia się, że od 2% do 5% produktu krajowego brutto (PKB) pochłania usuwanie tych strat. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia poświęca tej sprawie wiele uwagi – przygotowywany jest aktualnie kolejny wieloletni Program Działań tzw. European Alkohol Action Plan, który ma w zamierzeniu wypracować wspólną strategię dla Unii Europejskiej.
Priorytetowe obszary oddziaływania w tym zakresie dotyczą między innymi:

 • edukacji publicznej i szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień
 • zmniejszania ilości nietrzeźwych kierowców
 • pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
 • wymiany doświadczeń.

Jak nietrudno zauważyć obszary te zbieżne są z głównymi kierunkami oddziaływań podejmowanych w Polsce przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) jak też z realizowanymi na szczeblach samorządowych programami gminnymi. W roku 2005 Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z powodzeniem zrealizowała przyjęty przez Radę Miejską Program. Celowym jest kontynuowanie podobnego programu w 2006 roku.

㤠1.

Obszar uszkodzeń zdrowia spowodowany nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.
 
Zwiększanie dostępności terapii uzależnienia i współuzależnienia:

 1. Przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się rodzinom, kierowanie na leczenie – średnia ilość przyjmowanych wniosków rocznie wynosi 50.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
 3. Udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie.
 4. Podejmowanie działań w zakresie współpracy z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sąsiadujących gmin. 
 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendą Powiatową Policji w zakresie przyjmowania wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób, których sytuacja pozostaje w związku z nadużywaniem alkoholu. 
 6.  Podtrzymanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prawnej dla członków rodzin poprzez wsparcie finansowe Świetlicy Socjoterapeutycznej i Świetlicy Środowiskowej.
 7. Wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin  alkoholowych, szczególnie w okresie ferii i wakacji szkolnych poprzez:
   1) obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych ,  
   2) nieobozową akcję zimową i letnią .
 8. Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.


§ 2.

Obszar działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

 1. Organizacja konkursu ofert i wybór najlepszych programów profilaktycznych do realizacji we wszystkich szkołach na terenie miasta. 
 2. Popularyzacja dorocznego Zlotu Klubów Abstynenta jako trzeźwościowej imprezy masowej we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 
 3. Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 4. Stała informacja o pracy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i możliwościach pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w lokalnych mediach.
 5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie organizacji imprez popularyzujących wyżej wymienioną tematykę. 
 6. Zakup pomocy dydaktycznych dla świetlic organizujących zajęcia edukacyjne dla dzieci z rodzin uzależnionych.


§ 3.

Obszar wspierania i inicjowania działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia.

 1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Relaks” w Złotoryi w zakresie pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi oraz pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
 2. Współpraca z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy w zakresie interwencji w przypadkach przemocy domowej. 
 3. Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi w zakresie detoksykacji nietrzeźwych mieszkańców miasta. 
 4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi w zakresie wspierania programu profilaktycznego poprzez sport. 
 5. Współpraca z radami pedagogicznymi w zakresie szkolenia pedagogów szkolnych i nauczycieli.
 6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób korzystających z pomocy społecznej.


§ 4.

Obszar kontroli przestrzegania prawa, monitorowania.

 1. Upowszechnienie informacji o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w prasie lokalnej. 
 2. Szkolenie podmiotów prowadzących obrót napojami alkoholowymi w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Stałe, zgodne z wymogami ustawy podnoszenie kwalifikacji członków Komisji.
 4. Okresowa kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


§ 5.

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds.
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  1) przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Komisji – 7 % przeciętnego
   miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym jego
   ogłoszenie w Monitorze Polskim ,
  2) pozostali członkowie Komisji – 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
   przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym jego ogłoszenie w Monitorze Polskim.
 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu i podpisanie listy obecności 
 3.  Listę wypłat przygotowuje sekretarz Komisji.”


§ 2.

Realizację programu powierza się Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/251/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.12.2005 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.12.2005 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 59