Uchwała Nr XXXVIII / 249 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 listopada 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XXIX / 191 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi § 1. otrzymuje brzmienie:

“§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi na wydanie jednego egzemplarza “Gazety Złotoryjskiej” w 2005 r. w kwocie 1,26 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/249/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Zł
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.12.2005 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.12.2005 13:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 66