Uchwała Nr XXXVIII/248/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł  od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym   materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Nieruchomości gminne lub ich części oraz gminne obiekty budowlane lub ich części pozostające we władaniu Gminy Miejskiej Złotoryja, z wyjątkiem oddanych w posiadanie zależne osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej.
 4. Grunty zajęte na cmentarze.

§ 3.

 1. Traci moc uchwała Nr XXVI/164/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 2. Traci moc § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/248/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.12.2005 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.01.2006 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 65