Uchwała Nr XXXVIII/246/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 241.781 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

6.074,-

6.074,-

60016

Drogi publiczne gminne

6.074,-

6.074,-

0690

wpływy z różnych opłat

6.074,-

2390

wpływy do budżetu ze środków specjalnych

6.074,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

66.000,-

66.000,-

70005

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36.000,-

46.000,-

0760

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

36.000,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

16.000,-

0920

pozostałe odsetki

30.000,-

70095

Pozostała działalności

30.000,-

20.000,-

0830

wpływy z usług

30.000,-

0970

wpływy z różnych dochodów

20.000,-

710

Działalność usługowa

5.000,-

71035

Cmentarze

5.000,-

0970

wpływy z różnych dochodów

5.000,-

750

Administracja publiczna

30.000,-

2.600,-

75023

Urzędy gmin

2.600,-

0970

wpływy z różnych dochodów

2.600,-

75095

Pozostała działalność

30.000,-

0970

wpływy z różnych dochodów

30.000,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

39.800,-

75405

Komendy powiatowe Policji

39.800,-

6610

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

34.800,-

6620

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

87.600,-

285.167,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

250.167,-

0310

podatek od nieruchomości

245.167,-

0320

podatek rolny

5.000,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

87.600,-

35.000,-

0320

podatek rolny

5.000,-

0360

podatek od spadków i darowizn

20.000,-

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

15.000,-

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

82.600,-

801

Oświata i wychowanie

23.134,-

80101

Szkoły podstawowe

5.017,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5.017,-

80110

Gimnazja

18.117,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

850,-

2705

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

(program współpracy SOCRATES-COMENIUS)

17.267,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.680,-

85305

Żłobki

3.680,-

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3.680,-

§ 2.

1) Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę  217.491 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

250,-

01030

Izby rolnicze

250,-

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

250,-

600

Transport i łączność

305.000,-

21.960,-

60095

Pozostała działalność

305.000,-

21.960,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-budowa drogi wraz z odwodnieniem

-zagospodarowanie zabytkowego centrum Miasta Złotoryi (pl. Niepodległości)

210.000,-

21.960,-

21.960,-

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Złoty Szlak Rowerowy)

95.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

175.167,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

175.167,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup działek pod drogi gminne

175.167,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

45.200,-

75405

Komendy powiatowe Policji

45.200,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

45.200,-

758

Różne rozliczenia

41.800,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

41.800,-

6800

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

41.800,-

801

Oświata i wychowanie

95.000,-

118.134,-

80101

Szkoły podstawowe

95.000,-

95.017,-

wydatki bieżące

w tym:

-płace i pochodne

-zakup energii

-inne

-wydatki remontowe

95.000,-

40.000,-

50.000,-

5.017,-

80110

Gimnazja

23.117,-

wydatki bieżące

-program współpracy  SOCRATES- COMENIUS

-pozostałe

23.117,-

17.267,-

5.850,-

851

Ochrona zdrowia

10.000,-

10.000,-

85195

Pozostała działalność

10.000,-

10.000,-

Wydatki bieżące

10.000,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.680,-

85305

Żłobki

3.680,-

wydatki bieżące

3.680,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000,-

279.900,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14.100,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(wykonanie dokumentacji projektowej na sieci wodociągowe i kanalizację sanitarną)

14.100,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

21.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(wykonanie dokumentacji projektowych przełożenia sieci energetycznych)

21.000,-

90095

Pozostała działalność

50.000,-

244.800,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(zagospodarowanie zabytkowego Miasta Złotoryi (pl. Niepodległości))

244.800,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000,-

75.000,-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10.000,-

75.000,-

2630

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

75.000,-

wydatki bieżące

10.000,-

§ 3.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 24.290 zł

w tym Przychody:

  • zmniejsza się kredyt o kwotę 374.290 zł
  • zwiększa się wolne środki budżetowe o kwotę 350.000,-zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/246/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.12.2005 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.12.2005 13:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 59