Protokół Nr 0002.XVII.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniach  15 i 28 kwietnia 2016 r.

Pierwszą część sesji w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 14.30, na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym,   otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotoryi Ewa Miara.  Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi  kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, pozostałych obecnych gości ( kibice  ZKS „Górnik Złotoryja).

Radni w głosowaniu: za -   15    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0  przyjęli zaproponowany porządek sesji, który przedstawia się następująco:
1. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
2. Sprawy różne.

AD. 1 -  PODJECIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja był omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 13 kwietnia br. przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję. Projekt uchwały w głównej mierze dotyczy zabezpieczenia środków na modernizację Stadionu Miejskiego.
Za skierowaniem projektu na sesję głosowało 12 radnych.

Rada w głosowaniu:
za -   15       przeciw -  0     wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.131.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Złotoryja na rok 2015.

Ponownie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk.   Podała wyniki głosowania Komisji nad projektem uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowania Gminy Złotoryja. Radni w głosowaniu: za – 10   przeciw – 1 – wstrzymało się -  2  skierowali projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej.

Rada w głosowaniu:
za – 15      przeciw -    0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.132.2016  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  podziękował radnym za jednomyślność w głosowaniu.  Głównym punktem podjętych uchwał  jest modernizacja Stadionu Miejskiego.  Czeka na to całe środowisko sportowe miasta.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby  odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego  Nr NK-N.4131.163.4.2016 KW  w sprawie  stwierdzenia nieważności § 3.  Uchwały Nr 0007.XVI.130.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.

AD. 2  SPRAWY RÓŻNE.

Radny Józef Banaszek  zapytał, czy można dostać tekst rozstrzygnięcia nadzorczego ?
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  poinformował, że  tekst rozstrzygnięcia znajduje się w BIP-ie.

O godzinie  15- tej  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach  Rady do dnia 28  kwietnia 2016 r.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 13.30  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  wznowiła obrady Rady Miejskiej. Stwierdziła, że w sesji  uczestniczy 13 radnych,( nieobecni L.Antonowicz, A.Zawiślak) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Z-cą Burmistrza Andrzejem Ostrowskim,  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Durmaj, pozostałych  gości.

Radni w głosowaniu: za – 13   przeciw -  0    wstrzymało się  -  0  przyjęli porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi. Opieka społeczna w mieście.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryja.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

O godz. 13.40 na sesję przybyła radna Agnieszka Zawiślak natomiast wyszedł radny Józef Banaszek,  który uprzednio usprawiedliwił konieczność wyjścia.
Stan radnych – 13 osób.

AD. 1 -  SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCYHWAŁ RADY.

Sprawozdanie wraz z informacja międzysesyjną z pracy Urzędu Miejskiego w okresie między sesjami  stanowi załącznik do protokołu.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Dariusz Dobosz  zgłosił, że na Zalewie jest niebezpiecznie.  Koło jaskini, na podeście są spróchniałe deski.

Radny Józef Banaszek  zapytał, czy  znane są już oszczędności po akcji zimowej?

Radny Adam Bartnicki -  wrócił do sprawy przejścia na ul. Legnickiej w okolicy ul. Karola Miarki.  Czy będzie coś poprawione. Czy DSDiK  o nas zapomniało?

Radny Waldemar Wilczyński -  w związku z planowanymi remontami  m.in. ulic Chojnowskiej i W.Polskiego  proszę o niezwłoczne opublikowanie informacji dotyczącej organizacji ruchu w tym okresie.

Przewodnicząca Ewa  Miara -  zapytała,  czy będzie robione oświetlenie  na terenie garaży przy ul. B.Chrobrego? 
Ponadto poinformowała, że wpłynęło pismo od mieszkańców miasta w sprawie nazwania placu za ZOKiR. 

Radny Marcin Gagatek  zapytał o sprawę przebudowy ul. Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej.  W I etapie jest ul. Świętokrzyska, kiedy będzie Sandomierska?

Radny Bogdan Łoś  poprosił o informację, czy w trakcie trwania remontu mostu na ul. Chojnowskiej będzie kładka dla pieszych?
Radny Darek Dobosz zwrócił się o udostępnienie dokumentów dotyczących  prac remontowych wykonywanych w przeciągu kilku lat nad  zalewem.

AD. 3 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI. OPIEKA SPOŁECZNA W MIEŚCIE.

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  Bożena Durmaj
zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego radnym sprawozdania z działalności MOPS.  Sprawozdanie było szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.

Wobec braku pytań,  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zaproponowała przejście do realizacji następnego punktu porządku obrad.

AD. 4 -  PODJĘCIE UCHWAŁY.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali  był analizowany na posiedzeniu Komisji w dniu 14 kwietnia br.  Szczegółowych wyjaśnień udzielał Naczelnik Wydziału Mienia Marcin Cielas. Uchwała została  jednomyślnie skierowana na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  13    przeciw -  0   wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.133.2016 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryja.

AD. 5 -  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI,  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

 Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 wnioski i zapytania udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
- Sprawdzimy stan pomostu na Zalewie,
- DSDiK wykona w maju nowe przejście na ul. Legnickiej – K. Miarki,
- Rozliczenie akcji zimowej nastąpi w dniu 31 grudnia br. ponieważ akcja zimowa rozliczana jest w cyklu roku kalendarzowego,
- W związku z remontem ul.W.Polskiego i Chojnowskiej  zmiana organizacji ruchu    jest przygotowywana,
- Oświetlenie garaży na ul. B.Chrobrego  - temat jest znany ale zbyt kosztowny, to zadanie nie jest zapisane w budżecie na ten rok,
- Radnemu Gagatkowi udzielę odpowiedzi po sesji,
- Zgłosiliśmy potrzebę wykonania kładki na ul. Chojnowskiej do wykonawcy
remontu, czekamy na odpowiedź,
- Jeżeli chodzi o zalew gwarancja wykonawcy się skończyła.
Radna Agnieszka Zawiślak zgłosiła potrzebę natychmiastowego remontu pomostu nad zalewem.

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Radny Dariusz Dobosz  zapytał czy jest możliwość nawiązania współpracy z Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju  odnośnie sprzątania zalewu.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  poinformował, że od 7 maja rozpocznie się
wycinka gałęzi wzdłuż rzeki i czyszczenie cieków wodnych, co powinno wpłynąć pozytywnie na jakość wody w zalewie.
Rozpoczęła się dyskusja na temat spraw kadrowych w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Złotoryi, za co odpowiedzialny jest Prezes i Zarząd.
Radny Dariusz Dobosz zwrócił uwagę na małe zarobki pracowników S-ki, zabieranie premii.
Radny Władysław Grocki  stwierdził, że 80 % pracowników RPK nie zna nowego prezesa.
Kłopoty kadrowe w Spółce potwierdził radny Andrzej Kocyła.
Radny Franciszek Słaby  zwrócił uwagę na zły stan techniczny placu zabaw Nad Oczkiem.

Wobec wyczerpania się porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara , o godz. 14.05  ogłosiła sesje za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokolant:

K.Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 0002.XVII.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dni 15 i 28 kwietnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.05.2016 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.05.2016 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 30