wersja do wydruku Piotr Rewig 30.05.2016 12:35

Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

SPRAWOZDANIE

z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) w związku z uchwałą r 0007.III.12.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 roku sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, w załączeniu przedstawia się sprawozdanie z w/w programu.

Sposób oceny realizacji programu:

 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
 3. Liczba zawartych umów na realizację zadnia publicznego,
 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn niezależnych od organizacji,
 5. Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,
 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
 7. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
 8. Liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi.

Ad. 1.  Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015:

 • Zarządzenie nr 0050.44.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.03.2015 r.
 • Zarządzenie nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14.04.2015 r.

Ad. 2. Liczba złożonych ofert: 34  w tym:

 • 30  w ramach otwartego konkursu ofert, w tym liczba organizacji 21
 • 4 na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w tym liczba organizacji 4.

Ad. 3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:
 

30 w tym:

 • 26 w ramach otwartych konkursów ofert
 • 4 na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 4. Liczba  umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn niezależnych od organizatora – 0

1 szt. umowy nie została podpisana – Klub Żeglarski „REDA” – Nieobozowa Akcja Żeglarska – Od Majtka do Kapitana 2015” w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyka uzależnień.

Ad. 5.  Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych:

 1. Klub Żeglarski „REDA”
 2. Klub Sportowy „AURUM KOBUD” Złotoryja
 3. Klub Piłki Halowej „LIDER”
 4. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Asklepios przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
 5. Sportowa Akademia TAEKWON-DO
 6. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Oldboys Górnik Złotoryja” w Złotoryi
 7. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STS BASZTA”
 8. Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” przy Gimnazjum w Złotoryi
 9. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM”
 10.  Stowarzyszenie Sportowe „OLAWS Złotoryja” w Złotoryi
 11.  Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe
 12.  „Wilkołak” Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc
 13.  Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD”
 14.  Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja
 15.  Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT”
 16.  Klub Strzelecki „ AGAT”
 17. 17 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „RELAKS”
 18.  ZHP Chorągiew Dolnośląska
 19.  Stowarzyszenie „NASZE RIO”
 20.  Caritas Diecezji Legnickiej

Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. ZHP Chorągiew Dolnośląska
 2. Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT”
 3. Stowarzyszenie Świetlica Środowiskowa EMAUS
 4. Polskie Bractwo Kopaczy Złota

Nie przyznano środków finansowych:

 1. „Złote Dziecko” – Fundacja na rzecz dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz na rzecz ich rodzin.

 Ad. 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach w otwartych konkursach ofert:

 1. Profilaktyka i przeciwdziałanie  patologii społecznej – 12.800 zł – zwrot dotacji w wysokości - 38,93 zł
 2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 50.000 zł – zwrot dotacji w wysokości – 8.480 zł
 3. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 47.000 zł – organizacja pozarządowa nie podpisała umowy na kwotę 4.200 zł
 4. Sport dzieci i młodzieży, rekreacja – prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych - 180.000 zł

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – 7.000 zł
 2. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyka uzależnień – 10.000 zł

Ad. 7. W całym konkursie ofert, brak ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

Ad. 8. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi2 (nawiązujących do Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego)

 1. Uchwała nr 007.III.12.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 r.
 2. Uchwała nr 0007.IX.56.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż