341-3/05                                                                         Złotoryja ,dnia 22 grudnia 2005 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego

2. Nazwa i adres zamawiającego:

Hala Sportowa „Tęcza”
ul. Wilcza 43
59-500 Złotoryja
hala@zlotoryja.pl

3. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Hala Sportowa „Tęcza”
ul. Wilcza 43
59-500 Złotoryja
hala@zlotoryja.pl

5. Opis przedmiotu zamówienia :

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb loco kotłowni w Hali Sportowej „Tęcza” , ul. Wilcza 43,  Złotoryi. (23.12.21.00-9)

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni  z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP oraz spełniający pozostałe warunki określone w specyfikacji.
Oferta musi być zgodna  ze wszystkimi wymogami siwz oraz ustawy PZP.

9. Informacja na temat wadium:

Oferenci nie wnoszą wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
__________________________________________________________________________
Nazwa kryterium                                                                                             waga
__________________________________________________________________________
Cena                                                                                                               100
__________________________________________________________________________

11. Miejsce i termin składania ofert:

Hala Sportowa „Tęcza”
ul. Wilcza 43
59-500 Złotoryja
Sekretariat
do dnia 09 stycznia 2006 roku, do godziny 10.00.

12. Termin związania z ofertą:

Okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieograniczony przetarg na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:22.12.2005 19:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:22.12.2005 20:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 82