Uchwała Nr XL/269/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia i dokonywania innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotoryja i uchwałę w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art.. 4 pkt 1 , art. 20 i art.21 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz.1223), uchwala się , co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr II/4/02 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i dokonywania innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotoryja, zmienia się zapis § 1 ,który otrzymuje brzmienie:
㤠1.

1.Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Złotoryja:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.800 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),
  • dodatek funkcyjny w wysokości 1.920 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych),
  • dodatek za wieloletnią pracę .

2. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały Nr II/4/02 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2002r. pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchyla się uchwałę Nr XIII/85/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/269/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia i dokonywania innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 13:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 72