Protokołu  Nr 0002.XIX.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.  Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych ( nieobecny usprawiedliwiony radny Marcin Gagatek)  co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, pozostałych zaproszonych gości.
Tradycją stało się już- powiedziała Przewodnicząca- że na sesjach wręczamy listy gratulacyjne złotoryjanom, którzy osiągnęli sukcesy i  rozsławiają nasze miasto na świecie.
Listy gratulacyjne otrzymali:
1. Pani Elżbieta Stalska za zorganizowanie Mistrzostw Polski IMAF  Złotoryja 2016,
2. Pan Daniel Romańczyk za ustanowienie rekordu Polski w konkurencji karabinu centralnego zapłonu 60 strzałów leżąc, na 300 metrów w rundzie eliminacyjnej podczas Pucharu Europy w Danii,
3. Pan Andrzej Kocyła za zdobycie w Hiszpanii tytułu Mistrza Europy Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Listy gratulacyjne odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby. Podziękowanie za osiągnięcia sportowe  złożyli Burmistrz Miasta I Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Rada głosami: za – 14    przeciw -  0    wstrzymało się -  0   przyjęła Protokół Nr 0002.XVIII.2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniach 13 i 19 maja 2016 r.

Rada jednogłośnie ( za – 14)  przyjęła zaproponowany porządek sesji, który przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Przygotowanie do sezonu letniego ( obiekty, formy wypoczynku).
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2015,
4.2. - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2015,
4.3. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016,
4.4. - w sprawie zmiany Uchwały NR 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.5. - w sprawie emisji obligacji,
4.6. - w sprawie zmiany Uchwały NR 0007.XX.109.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4.7. - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja oraz określenia granic ich obwodów,
4.8. – w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.9. – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.10. – w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.11. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
4.12. – w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
4.13. – w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,
4.14. – w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,
4.15. – w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,
4.16. – w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 -  SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta , sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady złożył Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Poinformował, że 4 uchwały dotyczące budżetu są realizowane na bieżąco, były po sesji przesłane do Wojewody i RIO. Dwie uchwały dotyczące uporządkowania obwodów głosowania i okręgów wyborczych są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w okresie między sesjami Rady stanowi załącznik do protokołu.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radni zgłosili następujące sprawy:
Radny Leszek Antonowicz -  podziękował Burmistrzowi Miasta za spełnienie prośby mieszkańców ul. Górniczej t.j. za trwałe umocowanie studzienek kanalizacyjnych.
1. Na ul. Górniczej naprzeciw ul. Kaczawskiej 2  lampa świeci w sposób przerywany,
2. Jest propozycja wykonania progu spowalniającego na ul. Górniczej. Odcinek drogi jest prosty i samochody jeżdżą tam bardzo szybko,
3. Czy modernizacja  ul. W.Polskiego obejmuje też modernizację sieci burzowo – kanalizacyjnej?  Na terenie przy garażach konieczna jest dodatkowa studzienka, podczas ulewnych deszczów obecna studzienka wybija wodę.

Radny Dariusz Dobosz -  zwrócił się z prośbą o pisemną informację na temat spotkania Burmistrza z mieszkańcami ul. Bukowej.

Radny Józef Banaszek :
1.  Mieszkańcy miasta pytają czy będzie ustawiona  Brama Jubileuszowa.
2. Czy sprawa rury ściekowej na ul. Staszica została załatwiona?
3. Dostrzegam, że studzienki ściekowe są nieregularnie czyszczone. Chodzi o 
ul. Krzywoustego. Na interwencję 1 studzienkę oczyszczono, pozostałe są
zamulone.  Powinien być harmonogram prac w tym zakresie.

Radny Leszek Antonowicz zwrócił uwagę na:
1. Stan skrzynki energetycznej przy tablicach koło kościoła, jest skorodowana, stwarza zagrożenie,
2. Z budynku, w którym znajduje się sklep z dewocjonaliami  odpadł kawałek tynku, jest niebezpiecznie.

Radny Franciszek Słaby -  zaproponował aby zlikwidować faktycznie nieistniejące przejście dla pieszych koło księgarni. Miejsce to wyłożone jest czerwoną kostką polbruku i przechodnie traktują to miejsce jak przejście dla pieszych.

Radna Agnieszka Zawiślak pokazała zdjęcia tablic przy wjeździe do miasta.
Wszystkie tablice wymagają renowacji.
Radny Władysław Grocki -  podziękował za ustawienie ławek w Rynku.
Następnie zgłosił potrzebę  wyjaśnienia sprawy wypłat 500 +. Mam sygnały, że osoby, które złożyły dokumenty w kwietniu nie dostały jeszcze pieniędzy.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał, czy jest już zatwierdzona zmiana organizacji ruchu w związku z remontem ul. W. Polskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podziękowała pracownikom Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego za szybkie załatwianie spraw przez nią zgłoszonych. Nigdy nie zdarzyło się, że mi odmówiono i nie załatwiono.  Myślę – powiedziała, że wiele spraw zgłoszonych na dzisiejszej sesji można było załatwić w Wydziale Mienia.

Radny Andrzej Kocyła – zapytał, na jakim etapie jest budowa  parku STRET WORKOUT  czyli tzw. Małpiego Gaju.

AD. 3 -  PRZYGOTOWANIE DO SEZONU LETNIEGO ( OBIEKTY, FORMY WYPOCZYNKU).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podsumowując organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży poinformowała, że temat ten był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Zapytała, czy są jakieś dodatkowe pytania.
Radny Andrzej Kocyła  zapytał Kierownika Hali Sportowej Jacka Zańko czy jest możliwość zorganizowania strefy kibica w hali podczas czwartkowego meczu.
Kierownik Hali  potwierdził taką możliwość podczas meczu i zaprosił chętnych.

AD. 4 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Rada rozpoczęła procedurę absolutoryjną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała Radę, że realizując pkt 4 porządku obrad, Rada ma obowiązek podjęcia dwóch uchwał, a mianowicie:
- w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015
- oraz w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Następnie Przewodnicząca  zapoznała Radę z treścią  art. 270 i 271 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.28 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Głos zabrał  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski,  który powiedział, , że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie w ustawowym terminie w dniu 29 marca br. Sprawozdanie było omawiane na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania.
Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości  48 404.160,46 zł, a wydatki w wysokości  44 696.639,01 zł. Przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie otrzymało  opinię pozytywną.
Następnie Burmistrz podziękował radnym za wspólną pracę przy realizacji budżetu 2015 r. a szczególnie Komisji Rewizyjnej, która włożyła dużo pracy w przygotowanie  materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.
Wnoszę – powiedział – o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2015 i udzielenie absolutorium.

Następnie głos zabrali Przewodniczący Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że  Komisja po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu  w działach budżetu z zakresu działania Komisji, jednogłośnie, pozytywnie oceniła jego wykonanie.

Radny Andrzej Kocyła – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  powiedział, że na posiedzeniu Komisji, po wysłuchaniu  sprawozdania 
z wykonaniu budżetu z zakresu pracy Komisji, pozytywnie oceniono wykonanie budżetu w roku 2015.

Irena Mundyk - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów-  w imieniu Komisji przekazała, że na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. po wysłuchaniu  informacji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2015 , Komisja pozytywnie oceniła jego wykonanie.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki – w imieniu członków  Komisji przekazał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu dotyczącą działów z zakresu działania Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Bogdan Łoś  odczytał  Uchwałę Nr II/96/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia  19 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

Rada Miejska w głosowaniu:
za – 14    przeciw – 0   wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.141.2016 w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Złotoryja za rok 2015.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszek Antonowicz.
Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2016 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja oraz opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2015.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby  zapoznał radnych z treścią Uchwały Nr II/144/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za rok 2015.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, przed głosowaniem nad projektem uchwały o udzieleniu absolutorium poinformowała radnych, że w sesji uczestniczy 14 radnych, bezwzględna większość to 8 radnych.

Radni w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0     wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIX.`142.2016  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2015.  

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  podziękował radnym za udzielone mu absolutorium, za współpracę , za wszystkie uwagi  w tym także krytyczne.
Następnie wręczył wiązankę kwiatów Skarbnikowi Miasta Grażynie Soi i podziękował za pracę przy realizacji budżetu miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.45 do 14.50.

Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do podejmowania kolejnych uchwał.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  przekazała, że Komisja , po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2016  przez Skarbnika Miasta, jednogłośnie skierowała  projekt na sesje Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.143.2016  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej  prognozie finansowej  Gminy- powiedziała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk -  był przeanalizowany na posiedzeniu Komisji i głosami: za – 11   przeciw -  0   wstrzymało się -  1  został skierowany pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13    przeciw -  0    wstrzymało się  -   1 ( W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.144.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII. 100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie emisji obligacji był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję. Radni po uzyskaniu wyjaśnień głosami: za – 6    przeciw -  0    wstrzymało się – 6 skierowali projekt uchwały pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu :
za -   10  ( L.Antonowicz,J.Banaszek,A.Bartnicki,D.Dobosz,W.Grocki, B.Łoś,E.Miara, I.Mundyk, F.Słaby, A.Zawiślak)
przeciw -  0  
wstrzymało się -  4  ( A.Kocyła, Ł.Łuniewski, W.Wilczyński, S.Pazera)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.145.2016 w sprawie emisji obligacji.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 czerwca – powiedziała  Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk  przeanalizowano także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XX.109.2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wyjaśnień udzielała Skarbnik Grażyna Soja. Komisja głosami: za – 9   przeciw – 0  wstrzymało się - 3 ,skierowała projekt uchwały na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za -  11  ( A.Antonowicz,  J.Banaszek, A.Bartnicki, D.Dobosz, W.Grocki, A.Kocyła, B.Łoś, E.Miara,  I.Mundyk,  S.Pazera, F.Słaby)
przeciw -  0
wstrzymało się -  3 ( Ł.Łuniewski, W.Wilczyński, A.Zawiślak)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIX.146.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.109.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum został omówiony na posiedzeniu Komisji przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego. Komisja większością głosów skierowała go na sesję.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0    wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.147.2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja oraz określenia granic tych obwodów.

Radny Dariusz Dobosz – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej
poinformował, że Regulamin utrzymania  czystości i porządku w mieście został omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 17 czerwca br. Obecni na posiedzeniu radni, jednogłośnie (  11 za)  skierowali go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0    wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.148.2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych był przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarczej – powiedział Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz.  Radni głosami : za -11   przeciw -  0   wstrzymało się  -  0  skierowali go pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13       przeciw -   0     wstrzymało się -   1  ( W. Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.149.2016 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  zapoznał radnych 
z decyzją Komisji w sprawie projektu uchwały o terminie, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne. Członkowie Komisji  jednogłośnie  ( za 11) skierowali projekt uchwały na sesję.
Radni w głosowaniu:
za -  13     przeciw -   0    wstrzymało się -  1(W. Grocki)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIX.150.2016  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki  poinformował radnych, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia obwieszczenia  o jednolitym  tekście statutu MOPS. Jest to uchwała porządkująca w jednolity tekst wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu.
Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   14    przeciw -    0    wstrzymała się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.151.2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Do Rady Miejskiej – powiedziała  Przewodnicząca Rady Ewa Miara – wpłynęła skarga  na działalność Burmistrza Miasta. Zgodnie ze statutem, aby skargę mogła rozpatrzyć Komisja Rewizyjna musi dostać zlecenie w tej sprawie od Rady.
W związku z tym proszę o przegłosowanie stosownej  uchwały.
Rada w głosowaniu:
za -   10 ( L.Antonowicz,  J.Banaszek, D.Dobosz, W.Grocki, B.Łoś,  E.Miara, IMundyk, S.Pazera,  F.Słaby,  A.Zawiślak)
przeciw -  0
wstrzymało się -   4 ( A.Kocyła, A. Bartnicki, Ł.Łuniewski, W.Wilczyński)
podjęła uchwałę Nr 0007.XIX.152.2016  w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie wyboru Honorowych Obywateli Miasta Złotoryja, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zapoznała z obowiązującymi procedurami wynikającymi ze statutu miasta. Jak radnym wiadomo, z wnioskiem  o przyznanie tytułu naszej czwórce 
akrobatycznej zwanej „Złotą czwórką” – mistrzom świata w 40 rocznicę tego wydarzenia, wystąpił Burmistrz Miasta. Wniosek był rozpatrywany przez Komisję Oświaty w dniu 22 czerwca , zaopiniowany pozytywnie i projekty uchwał skierowano na sesję Rady.
Zgodnie z § 5  Zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Złotoryja”, tytuł przyznaje Rada Miejska w głosowaniu tajnym.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Bogdan Łoś odczytał wniosek Burmistrza Miasta w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja dla  Leszka Antonowicza, Sławomira Hałady, Wojciecha Świecika i Bogdana Zająca.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zwróciła się z prośbą o zgłaszanie
kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:
radny Stanisław Pazera – zgłoszony przez radnego Waldemara Wilczyńskiego
radna Agnieszka Zawiślak – zgłoszona przez radnego Dariusza Dobosza
radny Adam Bartnicki – zgłoszony przez radnego Józefa Banaszka
Komisja Skrutacyjna wybrała spośród swego grona Przewodniczącą Agnieszkę Zawiślak, która zapoznała radnych z zasadami głosowania.
Następnie rozdano karty do głosowania, a członek Komisji radny Bartnicki  odczytywał nazwiska radnych, którzy wchodzili do kabiny, a po dokonaniu aktu głosowania wrzucali kartę do głosowania do urny.
Komisja udała się do pomieszczenia nr 9 w celu przeliczenia kart, ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach od godz. 15.15 do 15.25.

Po wznowieniu obrad -  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Zawiślak odczytała protokół Komisji sporządzony na okoliczność wyboru Honorowych Obywateli Miasta Złotoryja.
Protokół Komisji wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Przystąpiono do przegłosowania projektów uchwał w sprawie  nadania  tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja:

Panu Leszkowi Antonowiczowi :
za – 13  -   przeciw -  0 wstrzymało się – 1 ( L. Antonowicz) 
Uchwała Nr 0007.XIX.153.2016 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,

Panu Sławomirowi Haładzie:
za – 14     przeciw – 0    wstrzymało się  0
Uchwała Nr 0007.XIX.154.2016 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,

Panu Wojciechowi Świecikowi:
za – 14   przeciw -  0     wstrzymało się -  0
Uchwała Nr 0007.XIX.155.2016 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,

Panu Bogdanowi Zającowi:
za – 14    przeciw -  0  wstrzymało się  -  0
Uchwała Nr 0007.XIX.156.2016 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.

AD. 5 -  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, odpowiadając na zgłoszone  wnioski i zapytania wyjaśnił, że szczegółowe odpowiedzi otrzymają radni na piśmie.
Niemniej jednak do niektórych z nich ustosunkował się na sesji, a mianowicie
odpowiedział:
Radnemu Leszkowi Antonowiczowi -  sprawę przejścia na ul. Górniczej sprawdzimy. Przejście musi prowadzić skądś dokądś  a jest tam chyba parking. Modernizacja kanalizacji burzowej w obrębie skrzyżowania jest przewidziana ale nie wiem czy to załatwi sprawę odbioru wody w ulewne deszcze.

Radnemu Józefowi  Banaszkowi -  Brama Jubileuszowa wymaga remontu, odpadła okleina. Zdania co do ustawienia bramy są podzielone. Jak będziemy mieli wolne fundusze to postaramy się remont zrobić. Ul. Krzywoustego jest drogą powiatową. Zwrócimy uwagę na stan studzienek.

Radnemu Franciszkowi Słabemu -  w sprawie przejścia koło księgarni. Będzie robiona rewitalizacja tej części miasta to przejście się zlikwiduje.  Zwrócimy się do Policji o sprawdzenie czy jest tam zagrożenie. Policjanci z ruchu drogowego powinni coś zaproponować.

Radnej Agnieszce Zawiślak -  postaramy się, w ramach posiadanych środków wyremontować tablice informacyjne.

Radnemu Władysławowi Grockiemu -  wg mojej informacji wypłata 500+ odbywa się sukcesywnie. Problemy pojawiają się tam gdzie zachodzi potrzeba doniesienia dokumentów. Terminy nie zostały przekroczone. Poruszoną przez Pana sprawę dokładnie sprawdzimy.
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu -   wczoraj podpisałem  dokument w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego w mieście podczas remontu ul. W.Polskiego.  Będzie ogłoszony  w Gazecie Złotoryjskiej i na stronach internetowych miasta.
 
Radnemu Andrzejowi Kocyle -  do końca tygodnia czekamy na oferty odnośnie wykonania tzw. Małpiego gaju.

Radny Bogdan Łoś  zapytał, czy coś wiadomo w sprawie przerzucenia  kładki na ul. Chojnowskiej podczas remontu mostu.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. 

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.45  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 0002.XIX.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.07.2016 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.07.2016 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 49