Uchwała Nr XL/265/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust.1
i 2 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późna. zm.) w związku z uchwałą Nr XLII/375/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi oraz z uchwałą Nr XXXVII/243/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul Hożej i Kujawskiej w Złotoryi, uchwala się ,co następuje:

§ 1

Załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVII/243/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
26 października zastępuje się załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do nin. uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja, którego zobowiązuje się do podjęcia czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/265/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 75