wersja do wydruku Piotr Rewig 10.08.2016 08:02

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 116/6 o powierzchni 0,0788 ha położona w obrębie 4 miasta Złotoryja przy ul. Rzemieślniczej w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 116/6 o powierzchni 0,0788 ha) położona w obrębie 4 miasta Złotoryja przy ul. Rzemieślniczej w Złotoryi.

Teren wykazuje widoczny spadek w kierunku południowym w stronę przyległej drogi. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową ul. Rzemieślniczą od strony ul. Legnickiej. Ulica Legnicka przebiega w odległości 200 m. jest to główna trasa miasta – droga wojewódzka.

Księga wieczysta: LE1Z/00013489/2

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe.

Uzbrojenie terenu: w drodze przebiega uzbrojenie, z którego można wykonać przyłącza (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmieniony uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz częściowo droga wewnętrzna dojazdową (KDWD), przy czym linia rozgraniczająca oba wspomniane obszary jest linią orientacyjną (oznaczoną w rysunku planu linią przerywaną), co umożliwia jej przesuwanie. W związku z tym cała działka nr 116/6 obr. 4 może być wykorzystana, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

  • Cena nieruchomości: 96 924 zł brutto (w tym: netto 78 800 zł plus 23% VAT 18 124 zł)
  • Wadium 9 700 zł do 14 września 2016 r.
  • Minimalna wysokość postąpienia: 970 zł
  • Termin przetargu: 20 września 2016 r. godz. 10.30

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 03 sierpnia 2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 września 2016 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi,

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (076)877-91-20 lub (076)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 116/6 o powierzchni 0,0788 ha położona w obrębie 4 miasta Złotoryja przy ul. Rzemieślniczej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.08.2016 08:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.10.2016 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 15