Uchwała Nr XL/262/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej”
w Złotoryi w 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.117 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi na wydanie jednego egzemplarza “Gazety Złotoryjskiej” w 2006 r. w kwocie 1,33 zł


§ 2.

Zmiany planu finansowego dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi, powodujące zwiększenie lub zmniejszenie dotacji przedmiotowej ponad kwotę ustaloną w uchwale budżetowej, mogą być dokonywane wyłącznie po ponownym skalkulowaniu stawki dotacji przedmiotowej.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/262/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi w 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 74