Uchwała Nr XL/261/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie Budżetu Miasta Złotoryja na 2006 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9d i pkt 10 oraz art. 51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1)Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 29 918.014,-
w tym:

 • wpływy z podatków i opłat    5 633.200,-
 • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa    6 728.890,-
 • subwencje ogółem     5 525.087,-
 • pozostałe dochody    12 030.837,-
   w tym:
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych     5 348.844,-
 • dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,-
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270.000,-
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych   927.000,-

Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2)Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2006 w wysokości 34 837.814,-
w tym:

 • wydatki bieżące
  w tym w szczególności na: 
 •  wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia    10 341.209,-
 • dotacje      2 678.469,-
   w tym:
  a) dotacje dla zakładów budżetowych   954.170,-
  b) dotacje dla instytucji kultury     1 187.000,-
  c) pozostałe       537.299,-
 • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 348.844,-
 • wydatki na obsługę długu 305.000,-
 • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 270.000,-
  w tym: dotacja     84.000,-
  w tym: dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.000,-
 • wydatki majątkowe      6 926.000,-

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 4.919.800,-
 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są: kredyty, pożyczki, wolne środki
 3. Przychody i rozchody budżetu:

Przychody:       6 604.800,-

 • wolne środki    719.695,-
 • kredyty i pożyczki   5 885.105,-

Rozchody:       1 685 000,-

 • spłata pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych   414.268,- 
 •  spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadań remonty i inwestycje 1 270.732,-

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

 1. Przychody       1 331.921,-
  w tym: dotacje z budżetu gminy     954.170,-
 2. Wydatki        1 331.921,-

Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się kwotę dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 69.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały.

§ 7.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8.

Tworzy się rezerwę:

 • rezerwę ogólną w wysokości    20.000,-
 • rezerwę celową     200.000,-
  w tym na:
 • wydatki oświatowe  120.000,-
 • pomoc społeczną    30.000,-
 • wydatki inwestycyjne    50.000,-

§ 9.

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowym i finansowym – załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 10.

Uchwala się przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych:
Przychody    51.410,-
Wydatki   53.900,-

Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 10.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
 2. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
 3. lokowania wolnych środków w innych bankach niż banki prowadzące obsługę budżetową;
 4. zaciągania długu w wysokości 5 885.000 zł i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 685.000 zł.
 5. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego w wysokości 7 000.000 zł.
 6. zaciągania przez Burmistrza Miasta zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie do kwoty 15 000.000 zł.

§ 12.

Wkonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/261/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie Budżetu Miasta Złotoryja na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 15:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 82