Uchwała Nr XL/260/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 79.209 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

17.200,-

17.200,-

60016

Drogi publiczne gminne

17.200,-

17.200,-

0830

wpływy z usług

17.200,-

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

17.200,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32.000,-

32.000,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

32.000,-

0360

podatek od spadków i darowizn

32.000,-

75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

32.000,-

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

32.000,-

758

Różne rozliczenia

79.209,-

75801

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

79.209,-

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

79.209,-


§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 356.000 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

250.000,-

70095

Pozostała działalność

250.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

250.000,-

710

Działalność usługowa

6.000,-

71035

Cmentarze

6.000,-

wydatki bieżące

6.000,-

750

Administracja publiczna

46.000,-

6.000,-

75022

Rady gmin

6.000,-

wydatki bieżące

6.000,-

75023

Urzędy gmin

36.000,-

wydatki bieżące

36.000,-

75095

Pozostała działalność

10.000,-

wydatki bieżące

10.000,-

757

Obsługa długu publicznego

30.000,-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30.000,-

wydatki bieżące

30.000,-

801

Oświata i wychowanie

15.000,-

7.000,-

80101

Szkoły podstawowe

10.000,-

wydatki bieżące

10.000,-

80104

Przedszkola

7.000,-

2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu  budżetowego

   - Przedszkole Miejskie Nr 1

7.000,-

80110

Gimnazja

5.000,-

wydatki bieżące

5.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000,-

wydatki bieżące

10.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

12.000,-

92695

Pozostała działalność

12.000,-

wydatki bieżące

12.000,-

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Zmniejsza się deficyt budżetowy ogółem o kwotę 435.209 zł
      w tym:  przychody   435.209 zł
-zmniejsza się kredyt o kwotę 435.209 zł


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/260/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 15:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 70