wersja do wydruku Piotr Rewig 17.08.2016 07:46

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami – garaż nr 41 i 47

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA OGŁASZA I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI

 1.  
  • Numer garażu: 41
  • Nr działki: 545/30
  • Powierzchnia działki (ha): 0,0028
  • Powierzchnia zabudowy garażu: 18 m2
  • Cena nieruchomości: 26 110,44 zł brutto
  • Cena gruntu zabudowanego garażem: 25 462,23 zł (w tym kwota netto 20 701 zł plus podatek VAT 23 % 4 761,23 zł)
  • Cena udziału w drodze wewnętrznej: 648,21 zł (w tym kwota netto 527 zł plus podatek VAT 23% 121,21 zł)
  • Wadium: 2 700 zł do dnia 14.09.2016 r.
  • Minimalna wysokość postąpienia: 270 zł
  • Termin przetargu: 20 września 2016 r. godz. 11.30
 2.  
  • Numer garażu: 47
  • Nr działki: 545/48
  • Powierzchnia działki (ha): 0,0028
  • Powierzchnia zabudowy garażu: 18 m2
  • Cena nieruchomości: 26 110,44 zł brutto
  • Cena gruntu zabudowanego garażem: 25 462,23 zł (w tym kwota netto 20 701 zł plus podatek VAT 23 % 4 761,23 zł)
  • Cena udziału w drodze wewnętrznej: 648,21 zł (w tym kwota netto 527 zł plus podatek VAT 23% 121,21 zł)
  • Wadium: 2 700 zł do dnia 14.09. 2016 r
  • Minimalna wysokość postąpienia: 270 zł
  • Termin przetargu: 20 września 2016 r. godz. 12.00

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków : Bi - inne tereny zabudowane.

Księga wieczysta: KW LE1Z/00035259/1.

Ww. nieruchomości położone są w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Zimowej i stanowią grunt zabudowany garażem wraz z udziałem wynoszącym 1/48 w drodze wewnętrznej - działce nr 545/2 o powierzchni 562 m².

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Nr XXVII/175/04 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmieniony Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): KS - projektowany zespół garaży boksowych lub wielopoziomowy parking.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 3 lutego 2009 r. Terminy poprzednich przetargów: 17.03.2009 r. – I przetarg, 22.04.2009 r. – II przetarg, 30.06.2009 r. – kolejny przetarg (dot. garażu nr 41) oraz 17.03.2009 r. – I przetarg, 22.04.2009 r. – II przetarg, 30.06.2009 r., 27.08.2009 r. i 23.10.2009 r. – kolejne przetargi (dot. garażu nr 47).

Przetargi odbędą się w dniu 20 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2016 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi; Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer garażu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2, (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-26), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami – garaż nr 41 i 47
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.08.2016 07:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Skrzynecka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:22.09.2016 15:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 24