Uchwała Nr 0007.XX.160.2016
Rady Miejska w Złotoryi
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. Dz.U. z 2015r. poz. 1045, 1890) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, 1045, 1269, 1688, 1793) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi - Rada Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja. 
§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.); 
2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); 
3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli w pojęciu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych  – należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany przy Pl. Sprzymierzeńców 7A w Złotoryi (zwany dalej w skrócie PSZOK)
5) budynkach jednorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych , stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednogo lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
6) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż dwa lokale mieszkalne;
7) gniazda ogólnodostępne (zespoły pojemników) – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania takich odpadów jak: szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne „PET”, odpady suche (opakowania po chemii, opakowania wielomateriałowe, metal żelazny i nieżelazny), papier i tektura;
8) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta w pojęciu art. 4 pkt 17) ustawy o ochronie zwierząt;
9) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta w pojęciu art. 4 pkt 18) ustawy o ochronie zwierząt;
10) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym WPGO - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego; 
11) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów budowlanych oraz odpadów zielonych, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary mogą utrudniać opróżnianie typowych pojemników, powodować ich uszkodzenie lub nie mieścić się w tych pojemnikach; 
12) odpadach komunalnych ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez: 
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych co najmniej w zakresie obejmującym: 
a) papier i tekturę,
b) tworzywa sztuczne,
c) metale
d) opakowania wielomateriałowe; 
e) szkło; 
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 
g) odpady zielone; 
h) chemikalia; 
i) zużyte baterie i akumulatory; 
j) przeterminowane leki; 
k) odpady wielkogabarytowe; 
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
m) komunalne odpady budowlane; 
n) zużyte opony; 
2) umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w odpowiednim dla danego rodzaju odpadu pojemniku w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów;
3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi odbierającemu te odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.  
2. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: 
2.1. w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej:
1) papier i tekturę należy:
a) umieszczać w pojemnikach w kolorze niebieskim znajdujących się w tzw. gniazdach ogólnodostępnych (zespołach pojemników) do selektywnej zbiórki 
b) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) szkło białe i kolorowe należy:
a) umieszczać szkło białe w pojemnikach w kolorze białym znajdujących się w tzw. gniazdach ogólnodostępnych (zespołach pojemników) do selektywnej zbiórki
b) umieszczać szkło kolorowe w pojemnikach w kolorze zielonym znajdujących się w tzw. gniazdach ogólnodostępnych (zespołach pojemników)  do selektywnej zbiórki,
c) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) tworzywa sztuczne należy:
a) umieszczać w pojemnikach w kolorze żółtym znajdujących się w tzw. gniazdach ogólnodostępnych (zespołach pojemników)  do selektywnej zbiórki,
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) odpady suche należy:
a) umieszczać w pojemnikach o kolorze jasnożółtym znajdujących się w tzw. gniazdach ogólnodostępnych (zespołach pojemników)  pojemników do selektywnej zbiórki,
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki komunalnych,
5) przeterminowane leki należy:
a) umieścić w pojemniku do zbierania przeterminowanych leków znajdujący się w Przychodni Rejonowej przy ul. Kwiskiej 1,
b) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
7) zużyte baterie należy:
a) umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
b) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
8) zużyte akumulatory należy:
a) przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów, 
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
9) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy:
a) przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b) przekazać podczas zbiórki prowadzonej w systemie stacjonarnym według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości,
c) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
11) odpady budowlane należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
12) zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
13) tekstylia i odzież należy: 
a) wrzucić do pojemników na zużytą odzież,
b) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
14) odpady komunalne ulegające biodegradacji powinny być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości powinny być gromadzone w pojemniku brązowym.
15) odpady zielone powinny być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach lub przekazywane do PSZOK, a w przypadku braku takiej możliwości mogą być gromadzone w pojemniku brązowym jeżeli ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zgromadzona w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia.
16) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;
2.2. w nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) odpady selektywnie zbierane takie jak papier i tekturę , szkło kolorowe i bezbarwne, tworzywa sztuczne „PET”, odpady suche, do gniazd ogólnodostępnych (zespołów pojemników);
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 
3.  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi.
§4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do realizowania obowiązku oczyszczania ze śniegu, lodu i błota części nieruchomości służących do użytku publicznego przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub ruchu pojazdów.
§5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości, której właściciel wyraził na to zgodę, przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych pod warunkiem, iż powstające w ten sposób ścieki nie wydostają się na nieruchomości sąsiednią oraz nie powodują zanieczyszczeń gruntu i wody.
2. Zabrania się wprowadzania ścieków z mycia pojazdów do wód powierzchniowych lub kanalizacji deszczowej. 
3. Powstające na nieruchomości w wyniku mycia pojazdów ścieki odprowadzane powinny być do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. 
4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane na nieruchomości wyłącznie w przypadku napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych niepowodującą uciążliwości dla osób trzecich i środowiska. 
5. Odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i przekazane do właściwego przetworzenia podmiotom zajmującym się odbiorem oraz zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§6. 1. Ustala się następujące rodzaje oraz minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości:
a) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 1100 l, 
b) pojemniki na odpady o pojemności 1,5 m3 typu „dzwon”,
c) kontenery o pojemności od 4m3 do 12m3, 
d) przydomowe kompostowniki.
2. Pojemniki ogólnodostępne przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych dla nieruchomości jednorodzinnej, wielolokalowej, niezamieszkałej usytuowane są w tzw. gniazdach (zespołach pojemników) z podziałem na następujące frakcje:
a) papier i makulatura pojemnik w kolorze niebieskim o pojemności 1100 l lub 1,5m3 typu dzwon,
b) szkło białe (bezbarwne) pojemnik w kolorze białym o pojemności 1,5 m3,
c) szkło kolorowe pojemnik w kolorze zielonym o pojemności 1,5m3,
d) tworzywa sztuczne – PET– pojemnik w kolorze żółtym o pojemności 1,5 m3,
e) odpady suche – pojemnik w kolorze jasnożółtym o pojemności 1100 l,
f) odpady biodegradowalne – pojemnik w kolorze brązowym po pojemności 120 l lub wielokrotności pojemnika o pojemności 120 l.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
4. Pojemność pojemników powinna być dostosowana na nieruchomościach zamieszkałych do ilości osób korzystających z tych pojemników, a na nieruchomościach niezamieszkałych do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą. 
5. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników zapewniających bezpieczny i zgodny z przepisami BHP odbiór odpadów. 
6. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje nie rzadziej niż raz w roku. 
7. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki na odpady komunalne w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym poprzez korzystanie z pojemnika w sposób niepowodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia oraz nieprzeciążanie pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość.
§ 7. 1. Określa się następujące warunki rozmieszczenia pojemników przez właściciela nieruchomości w celu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem ich odbioru: 
1)  pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady bądź też przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni załadunek pojemników; 
2)  w przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w pkt.1, odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny. Miejsce to powinno być widoczne z drogi, posiadać swobodny i bezkolizyjny dojazd drogą do pojemników pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady komunalne i umożliwiać bezpośredni załadunek pojemników. W przypadku braku swobodnego i bezkolizyjnego dojazdu do miejsca wystawienia pojemników należy zapewnić możliwość bezpośredniego załadunku pojemników na pojazd specjalistyczny z drogi bez konieczności ich przeciągania przez pracowników firmy odbierającej odpady, po nawierzchni nie powodującej utrudnień w przemieszczaniu pojemników.
2. Właściciel nieruchomości korzystający z pojemników jest obowiązany utrzymywać  w czystości miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne.
3. Ilość przewidzianych pojemników powinna być dostosowana od rodzaju zabudowy, ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, wykazanych w złożonej deklaracji, sposobu zbierania odpadów (segregacja lub brak segregacji) oraz zgodna z częstotliwością odbioru odpadów.
4. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności uwzględniając następujące normy:
1) Dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości nie segregowanych odpadów komunalnych – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów na każdą nieruchomość, jednak nie mniej niż 40 litrów na mieszkańca;
2) Na obszarach skoncentrowanej zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika przez wielu właścicieli, z tym, że jego wielkość powinna być dopasowana do ilości mieszkańców;
3) Pojemniki ogólnodostępne przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych dla nieruchomości jednorodzinnej, wielolokalowej, niezamieszkałej usytuowane są w tzw. gniazdach (zespołach pojemników) z podziałem na następujące frakcje:
g) papier i makulatura pojemnik w kolorze niebieskim o pojemności 1100 l lub 1,5m3 typu dzwon,
h) szkło białe (bezbarwne) pojemnik w kolorze białym o pojemności 1,5 m3,
i) szkło kolorowe pojemnik w kolorze zielonym o pojemności 1,5m3,
j) tworzywa sztuczne – PET– pojemnik w kolorze żółtym o pojemności 1,5 m3,
k) odpady suche – pojemnik w kolorze jasnożółtym o pojemności 1100 l,
l) odpady biodegradowalne – pojemnik w kolorze brązowym po pojemności 120 l lub wielokrotności pojemnika o pojemności 120 l.
4) Do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemnik  koloru czarnego lub innego koloru z oznaczeniem rodzaju odpadu np. odpady komunalne zmieszane.
5) Sposób wyliczania minimalnej wielkości pojemnika dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z uwzględnieniem średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników podano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. W miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych. 
2. Ustala się minimalną pojemność dla jednego kosza ulicznego od 10 do 50 litrów. 
3. Kosze uliczne należy rozmieścić na ciągach komunikacji pieszej w taki sposób, aby były ogólnodostępne. 
4. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§9. 1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w zależności od odpadów wynosi:
1) Dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 
b) w zabudowie wielorodzinnej centrum miasta nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu,
c) w zabudowie wielorodzinnej poza centrum miasta nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 
d) biodegradowalne w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
e) podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie rzadziej niż jeden raz na tydzień (w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi mininum trzy  razy w tygodniu)
f) z terenów ogródków działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 
g) z cmentarza komunalnego nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
2) dla selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:
a) gromadzonych w gniazdach ogólnodostępnych (zespołach pojemników) odpadów opakowaniowych należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,  
h) Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż trzy razy tydzień.
§10. 1. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się cieczy na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§11. Należy dążyć do: 
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych; 
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 
3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów komunalnych; 
4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów; 
5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie; 
6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§12. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (odchody, hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania nieruchomości tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
4. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego takich jak: parki, chodniki, ulice, skwery, zieleńce, place zabaw itp.
 
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§13. 1. Wymagania niniejszego regulaminu w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczą terenu miasta , zabudowy osiedlowej, wielolokalowej, a także terenów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz ogródków działkowych.
2. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, trzoda chlewna, kozy i owce na terenach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz na terenach użyteczności publicznej.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt, po spełnieniu następujących warunków:
1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;
2) zabezpieczenia terenu hodowli w sposób umożliwiający samoczynne wydostanie się zwierzęcia poza miejsce hodowli;
3) gromadzenie i usuwanie powstających podczas hodowli odchodów zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców innych nieruchomości.
4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usunięte przez właściciela zwierzęcia. 
5. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od najbliższych zabudowań i dróg publicznych oraz na terenie ogrodzonym siatką, parkanem lub krzewami o wysokości co najmniej trzech metrów, w taki sposób aby wylatujące z ula pszczoły nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników sąsiadujących nieruchomości. 

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§14. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
a) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
b) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,
c) oczyszczalni ścieków,
d) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
e) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej.
2.  Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminie od 01 marca do 30 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§16. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała 
Nr 0007.XIXI.148.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryi.

§17. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym   Województwa  Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XX.160.2016 Rady Miejska w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:15.09.2016 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:15.09.2016 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 393