Uchwała Nr 0007.XX.161.2016
Rady Miejska w Złotoryi
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 5 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) i art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  (tj. DZ. U. z 2016r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Złotoryja i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3

Odpady powstałe na nieruchomości, posegregowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja, będą traktowane jak odpady zmieszane.

§ 4

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
a) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 
b) w zabudowie wielorodzinnej centrum miasta nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu,
c) w zabudowie wielorodzinnej poza centrum miasta nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 
d) biodegradowalne w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
e) podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie rzadziej niż jeden raz na tydzień (w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi mininum trzy  razy w tygodniu)
f) z terenów ogródków działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 
g) z cmentarza komunalnego nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

§ 5

1. Ustala się utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości z terenu Miasta Złotoryja mogą oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotoryi określa Regulamin korzystania z Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotoryi, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6

1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 4 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcę, z którym Miasto Złotoryja zawarło umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja. 
2.Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1 podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta.
3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zapewnia dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne poprzez wystawienie pojemnika przed wejście na teren nieruchomości.
4. Odpady komunalne wystawione niezgodnie z zapisami ust. 3 nie podlegają odbiorowi. 

§ 7

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, właściciele nieruchomości winni dokonać niezwłocznie zgłoszenia do Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 może być dokonane pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wgo@zlotoryja.pl

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 9

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 0007.XXVI.152.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym   Województwa  Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejska w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:15.09.2016 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:15.09.2016 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 383