Protokół Nr 0002.XX.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniach 
12 i 26 września 2016 r. 

I część sesji
W dniu 12 września 2016 r. o godz. 13.30, I część sesji Rady Miejskiej w Złotoryi otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara,  która stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych  ( nieobecna usprawiedliwiona radna Agnieszka Zawiślak) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Prezesa RPK Sp. z o.o. Wiesława Świerczyńskiego, Radcę Prawnego Barbarę Szynkowską  oraz zaproszonych gości, którym zostaną wręczone listy gratulacyjne.

Listy gratulacyjne otrzymali:
Agnieszka Młyńczak i Cezary Skała za zorganizowanie wydarzenia „ II Biwak Napoleoński” i Inscenizację „Bitwy o Złotoryję”.  Dziękując, Agnieszka Młyńczak,
wyraziła  uznanie dla Burmistrza Miasta za  zapał i entuzjazm  oraz wsparcie Urzędu Miejskiego  przy organizacji imprezy. Mam  nadzieję powiedziała,  że  ranga imprezy zasłużyła na to żeby znaleźć się w materiałach promocyjnych miasta. Cezary Skała  podziękował Burmistrzowi za wsparcie finansowe imprezy.
Bartosz Łoś  za zorganizowanie  V Międzynarodowego Zlotu Fanów Ewy Farnej.
Podziękował za pozytywny odbiór  imprezy, za sponsoring dla wolontariuszy. 
Impreza odniosła sukces – powiedział.
Zbigniew Soja  za zorganizowanie XXIII Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota. Z.Soja podziękował za wyróżnienie i pomoc miasta w organizacji imprezy.

Przed przyjęciem zaproponowanego porządku obrad, Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wystąpił z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w mieście Strefy Płatnego Parkowania. Do projektu uchwały wątpliwości wyrazili radni – członkowie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podała wniosek pod głosowanie.
Za wycofaniem z porządku obrad uchwały o numerze roboczym 4.4. głosowało  13 radnych, przeciw – 1 wstrzymało się – 0.
Radni głosami :   za – 14     przeciw   - 0     wstrzymało się  -  0  przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego
     Spółka z o.o. w Złotoryi za rok 2015.
4.Podjecie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja instrumentem płatniczym,
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie zasad wyznaczenia składu i działania Komitetu Rewitalizacji,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
5. Odpowiedzi na wnioski , interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne
II część sesji odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godz. 18-tej w ZOKiR.
Na tej uroczystej sesji wręczone zostaną tytuły Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.

AD. 1 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta , sprawozdanie z realizacji uchwał Rady podjętych na poprzedniej sesji złożył  Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Wszystkie uchwały znalazły swój bieg, uchwały w sprawie zmiany w budżecie 
oraz obligacji są realizowane na bieżąco. W Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego opublikowane zostały uchwały w sprawi szkół oraz  Statut MOPS w Złotoryi. Po otrzymaniu zlecenia od Rady , Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawę skargi na Burmistrza Miasta.
Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym 
stanowi załącznik do protokołu.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE i ZAPYTANIA  RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński -  złożył interpelacje na piśmie. Załącznik do protokołu.

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:
1.  Otoczenie Strzelnicy Sportowej -  bałagan, brud, oberwana brama wjazdowa. Otoczenie nie napawa pozytywnymi wrażeniami a przecież odbywają się tam bardzo często zawody strzeleckie.
2. W parku / Górka Mieszczańska/ panuje nieporządek, kosze na śmieci nie są opróżniane.
3. Czy planuje się poczynić jakieś kroki wokół zabytkowej szubienicy w parku.
Ten zabytek może stanowić atrakcję turystyczną naszego miasta.
4. Na wysokości firmy INTERDEKOR na ul. Krzywoustego panuje ogromny fetor. Wygląda na to, że  wybija tam kanalizacja, proszę aby to sprawdzić.

Radny Adam Bartnicki zapytał :
1. Jak wygląda sprawa słynnego przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej. Dzwoniłem już kilkakrotnie do DSDiK i mnie tam zbywają podając kolejne terminy  zakończenia sprawy. Był to już sierpień, ostatni termin to 9  wrzesień i nic nie robią. Proszę o interwencję w tej sprawie.
2. Mieszkańcy ul. Magnoliowej proszą o zainstalowanie punktów świetlnych.

Radny Bogdan Łoś :
1. Proszę, Panie Burmistrzu, przybliżyć nam sprawę budowy obwodnicy.
Wiem, że uczestniczył Pan w spotkaniu w tej sprawie u Marszałka Województwa.
2. Jaki jest termin zakończenia remontu mostu. Z obserwacji wiem, że prace  postępują tak  pomału, że na pewno termin nie będzie dotrzymany.
3. Dowiedziałem się, że na naszym terenie pojawili się Japończycy, czy szykuje się nam następny inwestor?

Radny Dariusz Dobosz  poprosił o informację na temat  modernizacji stadionu.

AD. 3 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W ZŁOTORYI ZA ROK 2015.

Sprawozdanie złożył Prezes Zarządu RPK Sp. z o.o. w Złotoryi  Wiesław Świerczyński. Omówił m.in.:
1. Przedmiot działalności S-ki,
2. Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi,
3. Zatrudnienie i wynagrodzenie,
4. Nakłady inwestycyjne,
5. Sytuację finansową Spółki  w roku 2015,
6. Założenia rozwoju RPK,
7. Modernizację Oczyszczalni Ścieków, II przetarg na realizację do 23 września br.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podziękowała za złożone sprawozdanie. Dodała, że brak głosów w dyskusji nad sprawozdaniem spowodowane jest  szczegółowym omówieniem spraw na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.

AD. 4 – PODJECIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że członkowie Komisji  na posiedzeniu w dniu 8 września br., po wysłuchaniu
omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie przez Skarbnika Miasta Grażynę Soja -  jednogłośnie skierowali projekt uchwały pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za -   13       przeciw -  0     wstrzymało się – 1 ( W.Grocki)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XX.157.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów- powiedziała  Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk , po wysłuchaniu wyjaśnień , jednogłośnie skierowali na sesję Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Rada w głosowaniu:
za -  13     przeciw -   0    wstrzymało się  -  1 ( W. Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.158.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  zapłaty podatków instrumentem płatniczym i jednogłośnie skierowała go  pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 13   przeciw -  0     wstrzymało się – 1  (W.Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.159.2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja instrumentem płatniczym.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja był omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 9 września br. Radni jednogłośnie ( za 10) skierowali projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.160.2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Radni, na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, zapoznali się z projektem uchwały w  sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – powiedział Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz. Komisja głosami: za – 10 -  skierowała projekt na sesję Rady.
Radny Bogusław Łoś  zaproponował aby uelastycznić godziny  odbioru  odpadów komunalnych oraz aby Regulamin rozpowszechnić.
Rada w głosowaniu:
 za -    14     przeciw -  0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę  Nr 0007.XX.161.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował także, że na posiedzeniu w dniu 9 września rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia składu i działania Komitetu Rewitalizacji.  Radni jednogłośnie skierowali go na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14      przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XX.162.2016 w sprawie zasad wyznaczenia składu i działania  Komitetu Rewitalizacji.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz,
który zapoznał radnych z opinią  Komisji w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta. Po zapoznaniu się z zarzutami  skarżącej się oraz 
z dokumentacją udostępnioną Komisji  przez Burmistrza Miasta- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga na działalność Burmistrza Miasta jest bezzasadna.
Rada w głosowaniu:
za – 12     przeciw -   1( Irena Mundyk)    wstrzymało się  - 1  ( W. Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.163.2016  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza Miasta Złotoryja.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta  Robert Pawłowski, który powiedział m.in.:
Na interpelacje zgłoszone przez radnego Wilczyńskiego na piśmie  odpowiemy po przeanalizowaniu zgłoszonych problemów.  Radni otrzymali wykaz inwestycji i remontów niezbędnych do wykonania w mieście i czekam na opinię Rady w tej sprawie. Szubienica została zbadana przez archeologów a Marszałek Samborski obiecał, że pomoże w rekonstrukcji. Jednak brakuje nam szczegółowych danych. Można z tego zrobić atrakcję turystyczną. W chwili obecnej  teren został uporządkowany. W roku bieżącym nie ma pieniędzy na  uporządkowanie koryta rzeki Kaczawy. Sam nurt rzeki nie należy do miasta ale będziemy starali się uporządkować brzegi rzeki.
Na ul. Chojnowskiej roboty trwają. Na ich przyspieszenie nie mamy przełożenia. Nasze monity do DSDiK nie odnoszą skutków. Sprawę Strzelnicy Sportowej przekażę panu Zatwardnickiemu.  Miasto porządkuje teren koło strzelnicy, wykasza trawę itp. Sprzątanie parku tzw. Górki Mieszczańskiej odbywa się doraźnie. Zgłoszoną przez radnego Banaszka sprawę fetoru wydobywającego się na ul. Krzywoustego sprawdzimy. Jeżeli chodzi o punkty świetlne na  ul. Magnoliowej  nie obiecuję, że sprawa znajdzie się budżecie na  2017 r.
Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy braliśmy udział w zebraniu technicznym gdzie przedstawiono koncepcję i nasze uwagi m.in. włączenie Strefy do obwodnicy.  Wspomniana przez radnego Łosia  firma japońska buduje na Strefie halę. Spotkanie miało na celu przedstawienie naszej oferty. Rezultaty nie są jeszcze znane.
Remont Stadionu miał się już rozpocząć ale okazało się, że wykonawca musi się doubezpieczyć i nie mogliśmy podpisać umowy. Jeżeli chodzi o PSZOK nie do końca mamy pomysł na jego funkcjonowanie. Nie jest sztuką wybudować coś, co będzie skutkowało podwyżką cen śmieci.  Chcemy w przyszłym roku ceny obniżyć.

AD.  6 – SPRAWY RÓŻNE.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wręczył radnemu Józefowi Banaszkowi
dyplom za wkład w przedsięwzięcie „Dzieci z Kresów Wschodnich”.

Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
przyjęła protokół Nr 0002.XIX.2016 z sesji z dnia 28 czerwca 2016 r.

O godz.  14.50  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach Rady do dnia 26 września 2016 r. do godz. 18-tej…

II część sesji

W dniu 26 września 2016 r. o godz. 18-tej  w sali kinowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyła się II część sesji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przed otwarciem II części sesji głos zabrał  Aleksander Borys – Prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej,  który przedstawił historię rozwoju akrobatyki w Złotoryi.

Obrady otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum do podejmowania uchwał.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, przedstawicieli  władz miejskich i powiatowych, licznie zgromadzonych mieszkańców  miasta.
Szczególnie serdecznie i gorąco przywitała  Honorowych Obywateli Miasta Złotoryja w osobach: Leszek Antonowicz, Wojciech Świecik i Bogdan Zając
( nieobecny Sławomir Hałada).
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że mimo uroczystego charakteru sesji Rada musi się zająć  pomocą  dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Złotoryja. Jak wszystkim wiadomo  w dniu 20 września 2016 r. w miejscowości Nowa Ziemia spalił się dom mieszkalny . W wyniku pożaru  22 rodziny pozostały bez dachu nad głową i całkowicie straciły dorobek życia. Miasto postanowiło pomóc pogorzelcom i przekazać  dla nich kwotę 20 tys. zł. Stąd konieczność podjęcia dwóch uchwał. 
Tak więc porządek tej części sesji przewiduje:
1.Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Złotoryja z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Nowej Ziemi, którzy zostali pozbawieni z powodu pożaru mieszkań,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.
2. Nadanie tytułów Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,
3. Sprawy różne.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Następnie głos zabrał Przewodniczący  Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki, który poinformował, że uchwały były omówione na Komisji  i jednogłośnie zostały skierowane pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  13       przeciw -    0      wstrzymano się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.164.2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Rada w głosowaniu:
za – 13     przeciw -   0      wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XX.165.2016 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Wiejskiej Złotoryja.

Przystąpiono do realizacji pkt 2 porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poprosiła o zabranie  głosu przez Burmistrza Miasta Roberta Pawłowskiego, który wygłosił   laudację na część 
złotoryjskich mistrzów globu w akrobatyce .  Powiedział m.in.:
 Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej wystąpiłem do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela naszego miasta czterem wybitnym złotoryjskim sportowcom, panom: Leszkowi Antonowiczowi, Wojciechowi Świecikowi, Bogdanowi Zającowi i Sławomirowi Haładzie. Honorowe obywatelstwo miasta jest szczególnym wyróżnieniem wybitnych osobistości, których dokonania, sukcesy oraz znaczenie zapisały się na kartach historii i wizerunku naszego Miasta.
Do zaszczytnego grona w tym roku dołączają wielcy sportowcy, którzy odnosili sukcesy w akrobatyce sportowej i przez wiele lat zdo0minowali konkurencję w której startowali. Wszyscy wyróżnieni są niewątpliwie najwybitniejszymi sportowcami w dziejach Złotoryi. Trzeba przypomnieć o złotych medalach w akrobatyce sportowej tzw. „czwórki” zdobytych na Mistrzostwach Świata  w  Saarbrucken 22 – 26.09.1976 r. Ten sukces powtórzyli  jeszcze dwukrotnie w Sofii w 1978 r. i Poznaniu w 1980 r.  Reprezentując Złotoryję wielokrotnie  zdobywali  medale, najczęściej złote, na zawodach w Polsce i na świecie. Pasja i zamiłowanie do sportu mimo zakończenia kariery sportowej zainspirowały  mistrzów świata do założenia fundacji i klubów sportowych oraz aktywnego udziału w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym młodych ludzi. Dlatego dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania środowiska za pracę, jaką wyróżnieni tytułem Honorowy Obywatel Miasta Złotoryja włożyli w wyszukiwanie talentów sportowych z których my mieszkańcy jesteśmy tak dumni.
O przyznaniu tytułów zadecydowała Rada Miejska, która na sesji w m-cu czerwcu podjęła stosowne uchwały. Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Pomysł uczczenia 40 rocznicy pierwszego  Mistrzostwa Świata  wyszedł od Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej a dokładnie od Pana Alfreda Michlera, który  przed 40 laty był Prezesem Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej  z siedzibą w Złotoryi.

Następnie wyróżnieni odebrali tytuły Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Miary.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby odczytał uchwały Rady Miejskiej w sprawie  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja
dla Leszka Antonowicza, Wojciecha Świecika, Bogdana Zająca i Sławomira Hałady.

W imieniu wyróżnionych głos zabrali Leszek Antonowicz i Bogdan Zając wspominając  swoje  pierwsze   kroki i ciężką pracę, która doprowadziła ich do  sukcesu czterdzieści lat temu.  Swój pierwszy sukces zawdzięczali w dużej mierze  ówczesnemu trenerowi akrobatów Panu Biegajowi.

Gratulacje złożyli: Wójt Gminy Wiejskiej Złotoryja Maria Leśna, Adolf Chyra 
I Kierownik Sekcji Akrobatyki Sportowej oraz  Marek Borys  - złotoryjanin w latach siedemdziesiątych.

O godz. 19-tej  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.
Zaprosiła zebranych do obejrzenia wystawy związanej z historią Złotoryjskiej Złotej Czwórki.
Następnie wystąpili młodzi zawodnicy z ZTA a po nich stypendyści Fundacji OCELOT, którzy pokazali ewolucje na szarfie oraz w sieci podwieszonej pod sufitem. Pokazy wzbudziły zachwyt zgromadzonej publiczności.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokólant:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XX.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi 12 i 26 września 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.10.2016 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.10.2016 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 32