REGULAMIN

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTORYI

 

Administratorem danych osobowych jest MBP w Złotoryi. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez MBP w Złotoryi
i Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w celu prowadzenia obsługi wypożyczeń zbiorów bibliotecznych oraz w celach statystycznych i marketingowych w zakresie promocji czytelnictwa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania statusu czytelnika. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej Biblioteką.

 

§ 1.

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszyscy zainteresowani posiadający kartę biblioteczną.

2. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Biblioteki mają mieszkańcy Gminy Złotoryja posiadający stałe zameldowanie oraz uczniowie uczęszczający do złotoryjskich szkół na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

3. Dla mieszkańców spoza gminy złotoryjskiej zbiory biblioteczne bezpłatnie udostępniane są na miejscu. Prawo do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, Oddziału dla Dzieci mają wszyscy zainteresowani po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w formie wypożyczeń dla czytelników spoza gminy złotoryjskiej możliwe jest po wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 30 złotych. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych dla Biblioteki książek wysokość kaucji ustala kierownik Działu Udostępniania Zbiorów.

5. Wypłata kaucji następuje na żądanie czytelnika. Fakt rezygnacji i wypłaty kaucji należy zgłosić bibliotekarzowi co najmniej trzy dni wcześniej.

6. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, przedłożenie oryginału druku wpłaty kaucji oraz uregulowanie wszystkich należności wobec Biblioteki.

7. Po upływie jednego roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki kaucja, która nie została odebrana, jest zaliczana do pozostałych przychodów operacyjnych Biblioteki.

8. Z Wypożyczalni dla Dorosłych mogą korzystać czytelnicy od 16 roku życia, z Czytelni od lat 14.

§ 2.

WARUNKI ZAPISU

1. Przy zapisie pełnoletni czytelnik zobowiązany jest do:

a) okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,

b) okazania dokumentu potwierdzającego stały adres zameldowania,

c) zapoznania się z regulaminem i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zobowiązania do jego przestrzegania.

2. Osoby niepełnoletnie do 18. roku życia zapisują się do Biblioteki za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz po przedłożeniu legitymacji szkolnej.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za zbiory wypożyczone przez swoje dzieci.

4. Przy zapisie czytelnik nabywa kartę biblioteczną w cenie 2 złotych. Karta wymaga podpisania przez czytelnika. W przypadku określonym w pkt 2 za czytelnika kartę podpisują jego rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Koszty ponownego wydania karty (zagubionej, zniszczonej) opłaca czytelnik w wysokości 5 złotych.

6. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania z usług Biblioteki. Uprawnień wynikających z posiadania karty nie wolno udostępniać innej osobie. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi celem zablokowania konta.

7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.

8. Dane czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Czytelnik wyraża zgodę na rejestrację danych osobowych przy użyciu komputerowego systemu bibliotecznego ALEPH i ich przetwarzanie w celach statystycznych, korespondencyjnych, marketingowych w zakresie promocji czytelnictwa (np. e-mail, nr telefonu).

10. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie danych osobowych.

11. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.).

 

§ 3.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Korzystając ze zbiorów bibliotecznych należy okazać się kartą biblioteczną.

2. Biblioteka świadczy usługi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

(regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych w załączniku nr 1 do regulaminu)

3. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu.

(regulamin czytelni w załączniku nr 2 do regulaminu).

4. Dostęp do Internetu w Bibliotece jest bezpłatny.

(regulamin korzystania z Internetu w załączniku nr 3 do regulaminu).

5. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informacje dotyczące zbiorów bibliotecznych, doboru literatury na interesujący go temat oraz wskazówek do sposobu pracy ze zbiorami.

6. Czytelnik ma prawo zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o zapoznanie z zasadami korzystania z katalogu elektronicznego.

7. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć:

 • z Wypożyczalni dla Dorosłych 4 książki na 1 miesiąc,

 • z Oddziału dla Dzieci 4 książki na 1 miesiąc,

 • z Czytelni 10 czasopism archiwalnych na 7 dni,

 • zbiory multimedialne:

- 3 płyty CD na 7 dni lub 3 płyty DVD na 7 dni.

8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przed upływem terminu.

9. Jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników, istnieje możliwość dokonania prolongaty konkretnego zbioru bibliotecznego.

10. Posiadacz karty bibliotecznej może dokonać samodzielnie prolongaty przez Internet:

 • w przypadku książek i multimediów - jednokrotnej (książka o kolejny miesiąc, multimedia o kolejne 7 dni). Prolongaty można dokonać również telefonicznie lub bezpośrednio u bibliotekarza. Prolongaty czytelnik dokonuje w poszczególnych działach.

(instrukcja w załączniku nr 4 do regulaminu).

11. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością Biblioteki.

12. Czytelnik może zamówić zbiory biblioteczne. Zamówione zbiory oczekują na odbiór trzy dni.

(instrukcja w załączniku nr 5 do regulaminu).

13. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan zbiorów przed wypożyczeniem i ewentualne uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

14. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia udostępnionych zbiorów bibliotecznych.

15. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do oddania tego samego tytułu lub, za zgodą kierownika Działu Udostępniania Zbiorów dostarczenia innego tytułu przydatnego Bibliotece o nie mniejszej wartości niż zagubiony/uszkodzony lub wpłacić odszkodowanie.

(procedura w załączniku nr 6 do regulaminu).

16. W przypadkach losowych (np. pożar, kradzież) częściowe lub całkowite zwolnienie od zobowiązań wobec Biblioteki może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora Biblioteki:

 • na podstawie świadectwa wydanego przez uprawnione do tego instytucje,

 • na pisemny wniosek czytelnika.

17. Kara za przetrzymanie książek może być anulowana w całości lub częściowo na wniosek czytelnika. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki. Dyrektor może wyznaczyć również inną formę rekompensaty w zamian za anulowanie kary w postaci:

 • nieodpłatnego przekazania Bibliotece jednego lub kilku tytułów wskazanych przez bibliotekarza,

 • wykonania wskazanej przez bibliotekarza pracy na rzecz biblioteki.

18. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła niezwróconego, zniszczonego lub uszkodzonego.

19. Biblioteka może pisemnie upominać się o zwrot wypożyczonych zbiorów. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie, pokrywa jego koszt.

20. W przypadku niezwrócenia przez czytelnika wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej.

21. W przypadku nierozliczenia się czytelnika z zobowiązań wobec Biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności.

22. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów czytelnik wnosi opłatę w wysokości:

 • 0,10 zł za każdy dzień przetrzymania książki,

 • 1,00 zł za każdy dzień przetrzymania zbioru multimedialnego (CD, DVD).

23. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia Biblioteki, to użytkownik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy Biblioteki następującego po tym terminie. Każdy kolejny dzień, łącznie z dniami zamknięcia Biblioteki, wliczany jest do opłaty karnej.

 

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, jeżeli:

 • nie przestrzegają zasad wyrażonych w regulaminach Biblioteki,

 • nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych,

 • nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej,

 • swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

2. Czytelnicy mogą pisemnie lub ustnie kierować skargi i wnioski do kierownika Działu Udostępniania Zbiorów lub bezpośrednio do dyrektora Biblioteki.

3. Czytelnikom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.

4. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych, wprowadzania zwierząt oraz pozostawiania rowerów.

5. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej MBP w Złotoryi oraz sygnalizowane czytelnikom informacją umieszczoną w widocznym miejscu.

6. Po upływie sześciu tygodni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

 

§ 5.

Regulamin wchodzi w życie dnia 2 stycznia 2013 r.

 

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Załącznik nr 1 do regulaminu

z dnia 2 stycznia 2013 r.

 

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne umożliwiają sprowadzenie materiałów bibliotecznych z bibliotek polskich do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

 

 

1. Zamówienia międzybiblioteczne realizowane są za pośrednictwem MBP w Złotoryi.

2. Biblioteka realizuje zamówienia na materiały biblioteczne z bibliotek krajowych.

3. Prawo składania zamówień na materiały biblioteczne mają czytelnicy pełnoletni, którzy okażą dowód tożsamości lub kartę biblioteczną.

4. Czytelnik wypełnia rewers na zamawiany materiał biblioteczny (nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania, sygnatura).

5. Materiały sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie na miejscu – w Czytelni.

6. Sprowadzone materiały udostępnia się na okres czterech tygodni, o ile biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu zwrotu.

7. Koszty przysłania zamówionych materiałów pokrywa biblioteka wysyłająca, o ile biblioteka wysyłająca nie określi innych warunków.

8. Koszty odesłania zamówionych materiałów bibliotecznych ponosi czytelnik (opłaty za przesyłki pocztowe wg taryfy Poczty Polskiej).

9. Czytelnik niestosujący się do wymienionych wymagań zostanie pozbawiony prawa do wypożyczeń międzybibliotecznych dokonywanych przez MBP w Złotoryi.

 

 

 

Regulamin Czytelni

Załącznik nr 2 do regulaminu

z dnia 2 stycznia 2013 r.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI MBP W ZŁOTORYI

 

 

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani czytelnicy od 14 roku życia.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Zbiory Czytelni udostępnia się na miejscu.

4. Czytelnik zobowiązany jest pozostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną lub okazać ważny dokument tożsamości z fotografią i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

5. Przyniesione ze sobą materiały do pracy i prasę należy zgłosić bibliotekarzowi.

6. Zamówienia na książki i inne materiały biblioteczne, czytelnik składa u bibliotekarza.

7. Wyszukiwanie informacji z Internetu określa odrębny regulamin.

8. Czytelnia realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.

9. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik rozlicza się z udostępnionych materiałów bibliotecznych.

 

 

 

Regulamin korzystania z Internetu

Załącznik nr 3 do regulaminu

z dnia 2 stycznia 2013 r.

 

 

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU

 

 

§ 1.

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

1. Prawo korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy zainteresowani użytkownicy, którzy ukończyli 14 rok życia.

2. Użytkownik zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną lub dowód tożsamości bibliotekarzowi oraz dokonać wpisu do zeszytu odwiedzin.

3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.

4. Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i napoi.

5. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego oraz zgłaszania bibliotekarzowi wszelkich nieprawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem.

6. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

7.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

 

 

§ 2.

 

II. STANOWISKA KOMPUTEROWE

 

1. Stanowisko komputerowe może być użytkowane przez godzinę (jedną sesję wyszukiwawczą).

2. Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane do przeglądania zbiorów multimedialnych znajdujących się w Bibliotece.

3. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programu może być emitowany tylko przez słuchawki przyniesione przez czytelnika.

4. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapiać na przenośnym urządzeniu z pamięcią USB (PenDrive).

5. Zabrania się:

a) dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych na stanowiskach,

b) instalowania oprogramowania pirackiego i niewiadomego pochodzenia,

c) usuwania jakichkolwiek programów stanowiących standardowe wyposażenie stanowisk komputerowych.

d) wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa autorskie i ochronę dóbr osobistych oraz przeglądania, przesyłania i udostępniania materiałów powszechnie uznawanych za obsceniczne lub obraźliwe.

§ 3.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

2. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora MBP w Złotoryi.

 

 

Instrukcja prolongaty

Załącznik nr 4 do regulaminu

z dnia 2 stycznia 2013 r.

 

 

INSTRUKCJA PROLONGATY TERMINU ZWROTU ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 

Aby prolongować termin zwrotu książek/multimediów należy wejść na stronę www.dzb.pl wybrać okienko KATALOG, następnie w górnej zakładce wybrać Moje konto . Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) wprowadzając ID UŻYTKOWNIKA (numer karty znajdujący się pod kodem kreskowym) i HASŁO (data urodzenia w formacie RRRRMMDD) oraz wybieramy ODDZIAŁ BIBLIOTEKI (Złotoryja) Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem zaloguj. Wchodzimy w Wypożyczenia klikając w cyfrę oznaczającą ilość wypożyczonych książek/multimediów. Wybieramy książki/multimedia, którym zbliża się termin zwrotu. Aby prolongować wybrane książki/multimedia należy je zaznaczyć oraz kliknąć ikonkę przedłuż wybrane. Istnieje również możliwość przedłużenia wszystkich książek/multimediów, należy wtedy kliknąć ikonę Przedłuż wszystko.

UWAGA!!!

Czytelnik może jednokrotnie prolongować książki przez Internet przed upływem terminu zwrotu.

Zbiory multimedialne można prolongować tylko raz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura zamawiania

Załącznik nr 5 do regulaminu

z dnia 2 stycznia 2013 r.

 

 

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ INTERNET.

 

 

Zamówienie można złożył wyłącznie na pozycje, które są wypożyczone, bądź zamówione przez innych czytelników (w rubryce termin zwrotu, widnieje data zwrotu bądź informacja, że egzemplarz jest zarezerwowany). Nie można złożyć zamówienia jeśli egzemplarz znajduje się na półce w Bibliotece.

Jak złożyć zamówienie na zbiory biblioteczne?

Wejść na stronę www.dzb.pl wybrać katalog następnie Złotoryja , Baza do wyszukiwania i wyszukać w katalogu poszukiwany tytuł. Składając zamówienie wybieramy opcje EGZEMPLARZE . Jeśli wybranego przez Ciebie egzemplarza nie ma na półce, to z prawej strony ramki nad SZCZEGÓŁAMI pojawi się opcja ZAMÓWIENIE.

Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) wprowadzając

ID UŻYTKOWNIKA ( numer karty znajdujący się pod kodem kreskowym

i HASŁO (data urodzenia w formacie RRRRMMDD).

Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem DALEJ. Następnie wciskamy na dole opcję DALEJ. System informuje, że zamówienie zostało przyjęte, a po chwili można sprawdzić swoje miejsce w kolejce.

 

UWAGA!!!

Czytelnik może zamówić przez Internet jednorazowo 4 książki i 3 multimedia.

Zamówione książki/multimedia od momentu powrotu do Biblioteki czekają na odbiór 3 dni!!!

Prosimy sprawdzać czy zamówione książki/multimedia wróciły do Biblioteki. Można to zrobić logując się na swoje konto, dzwoniąc lub przychodząc do Biblioteki.

Usuwanie zamówienia

Jeśli chcesz usunąć zamówienie zaloguj się na swoim koncie bibliotecznym. W zakładce ZAMÓWIENIA, należy kliknąć w numer porządkowy zamówienia, następnie na dole strony przycisk USUŃ, jeśli jesteś pewien, że dokładnie to zamówienie chcesz usunąć, potwierdź.

Uwaga: Nie można samodzielnie usunąć zamówienia, które czeka na odbiór w Bibliotece.

W tym celu musisz skontaktować się z bibliotekarzem telefonicznie lub osobiście.

 

 

 

Procedura w przypadku niezwrócenia zbiorów

Załącznik nr 6 do regulaminu

z dnia 2 stycznia 2013 r.

 

 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU NIEZWRÓCENIA, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA KSIĄŻEK/MULTIMEDIÓW.

 

1. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki/multimedia konto czytelnika jest blokowane, natomiast czytelnik zobowiązany jest:

 • Za zgodą kierownika Działu Udostępniania Zbiorów zwrócić ten sam tytuł lub dostarczyć inny, nowy, nie mniejszej wartości, przydatny Bibliotece.

 • Uzgodnić fakt odkupienia innego tytułu w zamian za niezwrócony, zniszczony lub uszkodzony z kierownikiem Działu Udostępniania Zbiorów, a następnie zakupić jeden (lub więcej) wskazany tytuł przydatny Bibliotece, na podstawie listy tytułów zaproponowanej przez bibliotekarza.

 • Za zgodą kierownika Działu Udostępniania Zbiorów wpłacić odszkodowanie w zależności od aktualnej wartości jednostki i jej przydatności dla Biblioteki.

2. W przypadku dokonania wpłaty, odkupienia tego samego bądź innego tytułu w zamian za niezwrócony, zniszczony lub uszkodzony, Bibliotekarz sporządza protokół. W wyniku takiej operacji konto czytelnika zostaje odblokowane.

3. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła niezwróconego, zniszczonego lub uszkodzonego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin biblioteki
Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
Informację opublikował:Aneta Wasilewska
Data publikacji:03.11.2016 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Aneta Wasilewska
Data aktualizacji:03.11.2016 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 367