Protokół Nr 0002.XXI.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 27 października 2016 r.

Na podstawie  art. 20 ustawy o samorządzie gminnym sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotoryi Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską,  przedstawicieli lokalnych mediów.

Głos zabrał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad sesji o 2 projekty  uchwał, a mianowicie:
-  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19.05.2016r.

Radni w głosowaniu:   za – 15    przeciw -  0   wstrzymało się  -  0 
wyrazili na to zgodę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  odczytała cały porządek obrad, który radni  zaakceptowali jednogłośnie (  za -   15).
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Stan oświaty w mieście. Realizacja zadań statutowych przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola.
Podjęcie pakietu uchwał-:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016,
- w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie opłaty od posiadania psów,
- w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
- zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania,wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015 – 2032”,
- w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 – 2010”,
- w sprawie uchylenia  uchwały w sprawie zasad wyznaczania i działania Komitetu Rewitalizacji,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r.
5.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne.

AD. 1 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta sprawozdanie z wykonania uchwał Rady z sesji odbytej w dniach 12 i 26 września br. złożył Sekretarz Włodzimierz Bajoński.
    
AD. 2 - WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:
Radny Franciszek Słaby –  poruszył sprawę ul. Hożej. W związku z remontem
ul. W.Polskiego,   dla samochodów  poniżej  8 ton  zrobiono objazd ul. Hożą. Problem w tym, że jeżdżą tam także samochody powyżej wyznaczonego limitu przez co nawierzchnia jest niszczona, siadają kratki ściekowe. Naliczono, że jest ich ok. 40 dziennie. Droga jest bardzo obciążona. Jeden z mieszkańców zgłosił, że pęka mu dom i zamierza zgłosić ten problem na policję. Trzeba zainteresować tą sprawą KPP.

Radny Adam Bartnicki -  wiadomo wszystkim, że brak miejsc parkingowych jest dużym problemem dla miasta. Dlatego mam sugestię aby wykorzystać odcinek szerokiego chodnika od Liceum do Kancelarii Notarialnej. Parkuje tam 8 samochodów a gdyby chodnik zwężono byłoby 16 miejsc parkingowych. Ma to duże znaczenie w tym miejscu ponieważ wokół jest kilka instytucji: Sąd, RPK, Biuro Notarialne, Liceum. Jest duży ruch.

Radny Józef Banaszek – 
1. Wykonywany jest  wjazd do ul. Krzywoustego. Czy ma to być połączenie z ul. Śląską?
2. Od dłuższego czasu wnioskuję o zamontowanie kamery monitoringu na ul. Joannitów. Zebrałem podpisy mieszkańców w tej sprawie, którzy twierdzą, że zamontowanie kamery jest zasadne…
Wniosek wraz z podpisami mieszkańców składam do protokołu.

Radny Władysław Grocki -
1. Obiła mi się o uszy sprawa, że na placu na ul.Marii Konopnickiej i ul.B.Getta Warszawskiego miał powstać parking podziemny na ok. 250 samochodów.
Czy to prawda?
2. Chcę zapytać o stadion. Interesuje mnie sprawa treści uzasadnienia wniosku o dofinansowanie remontu stadionu.
3. W informacji międzysesyjnej wyczytałem o negatywnej opinii w sprawie budowy małej elektrowni wodnej na Kaczawie w Jerzmanicach Zdroju oraz o wymianie twardych dysków monitoringu miejskiego. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

Radny Waldemar Wilczyński złożył interpelacje na piśmie. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku interpelacji radnego Wilczyńskiego  w sprawie  ściągania długów dla miasta z programu rządowego 500+ wywiązała się dyskusja.
Radca prawny Barbara Szynkowska poinformowała, że z pieniędzy 500+ nie można ściągać żadnych zadłużeń  nawet komorniczych.

Radny Władysław Grocki powiedział, że w MOPS  próbował się dowiedzieć w jaki sposób pieniądze z 500+ są wydawane. Jest to trudne do stwierdzenia. Nie można udowodnić, że pieniądze idą na alkohol i inne używki.

Radny Marcin Gagatek -    przekazał apel mieszkańców ul. Śląskiej nr 3 i 26 o postawienie latarni. Po zakończeniu remontu ul. Łużyckiej na wysokości tych budynków jest ciemno i jest błoto.

Radny Bogdan Łoś -  wystąpił z wnioskiem, aby w budżecie na rok przyszły ująć poprawienie stanu boiska na ul. Zagrodzieńskiej i jego doposażenie.

Radny Franciszek Słaby -  przypomniał, że na Komisji Gospodarczej poruszono sprawę stanu ul. 11 Listopada. Czy coś się w tej kwestii robi?

Radny Dariusz Dobosz – poprosił o wskazanie mu miejsca, gdzie  jego firma mogłaby  składować stare okna z rozbiórki.

AD. 3 – STAN OŚWIATY W MIEŚCIE. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA.

Z up. Burmistrza Miasta głos zabrał  Pełnomocnik ds. oświaty  Paweł Kulig.
Omówił organizację szkół i przedszkoli,  osiągnięcia dydaktyczne i sportowe, stan bazy oświatowej.  Szczegółowo sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 25 października br.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poruszyła sprawę  pracy w godzinach ponadwymiarowych w Zespole Szkół Miejskich.  Problem zgłosił radny Władysław Grocki w związku z informacją  otrzymaną od pracowników szkoły.
Burmistrz Miasta zlecił kontrolę szkoły, którą wykonał audytor Urzędu Miejskiego Bartosz Stasiewicz. Protokół wyników kontroli otrzymali wszyscy radni. Nie stwierdzono nieprawidłowości w organizacji czasu pracy pracowników Zespołu.
Radny Waldemar Wilczyński – zwrócił się do  radnego Grockiego,  aby w przyszłości  zgłaszał konkretne sprawy a nie gdzieś zasłyszane.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła  przerwę w obradach od godz. 14.10 do 14.20.
Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że Komisja , po wysłuchaniu  wyjaśnień Skarbnika Miasta, jednogłośnie  podjęła decyzję o skierowaniu na sesję projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Rada w głosowaniu:
za -   15     przeciw -  0     wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.166.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów , radni wysłuchali omówienia projektu uchwały w sprawie wysokości podatku od środków transportowych
- powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk. Jednogłośnie skierowano projekt uchwały na sesję rady.
Radni w głosowaniu:
za – 15    przeciw -  0     wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXI.167.2016  w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że radni zapoznali się z wyjaśnieniem Pani Skarbnik Grażyny Soi odnośnie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
Jednomyślnie projekt uchwały został przyjęty i skierowany na sesję.
Radni w głosowaniu:
za -  15     przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXI.168.2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Komisja Budżetu i Finansów  , po  wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Grażyny Soi, jednogłośnie skierowała projekt uchwały  w sprawie opłaty targowej pod obrady Rady – powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk…
Rada w głosowaniu :
za -  15     przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.169.2016  w sprawie opłaty targowej.

Na swym posiedzeniu w dniu 24.X.br. Komisja Budżetu  analizowała także projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Wyjaśnień udzielała Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Komisja jednogłośnie – powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk  skierowała projekt na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  15    przeciw -    0     wstrzymało się   0  
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.170.2016 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia opłaty prolongacyjnej był także tematem posiedzenia Komisji Budżetu – powiedziała Przewodnicząca Irena Mundyk. Po otrzymaniu szczegółowego omówienia przez Panią Skarbnik – radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  15     przeciw -  0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.171.2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie rozszerzenia w mieście  Strefy Płatnego Parkowania  o ul. Żeromskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego był ponownie rozpatrywany na posiedzeniu Komisji. W wyniku dyskusji członkowie Komisji głosami: za -  5   przeciw -   4     wstrzymało się -   3  skierowali projekt  pod obrady Rady.

Radny Józef Banaszek  stwierdził, że podtrzymuje swoją opinię z komisji.
Na Żeromskiego tak, na Boh. Getta Warsz.  nie. Całą sytuację nazwał „zawłaszczaniem miasta przez  urzędników”.
Radny Władysław Grocki  zapytał, czy radni, którzy głosowali przeciwko otrzymali jakieś dodatkowe informacje na poparcie swoich opinii.  Osobiście przeprowadziłem konsultacje i mieszkańcy tych ulic są przeciwni.  Jedna z osób zwróciła uwagę na niewykorzystany teren na zapleczu ul.B.G.Warszawskiego. Czyj jest to teren?  Podobno Wspólnoty. Na Komisji  głosowałem „za”, ale dzisiaj zagłosuję na „nie”.
Radny Bogdan Łoś -  zaproponował, aby na ul. Getta Warszawskiego wyznaczyć miejsce do parkowania dla inwalidów.
Radny Dariusz Dobosz  stwierdził, że ile ludzi tyle opinii. Nigdy wszyscy nie będą zadowoleni.
Radna Agnieszka Zawiślak wystąpiła z wnioskiem aby nie podejmować uchwały pochopnie. Trzeba jeszcze zasięgnąć opinii mieszkańców.

Głos zabrał  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Zapytał radnych , czy któryś z nich objeżdżał parkingi w porze porannej czy wieczornej. Objeżdżałem i stwierdziłem, że było ok. 50 miejsc wolnych. A więc demonizujemy trochę sprawę. Następnie przedstawił ciąg handlowo – usługowy w mieście. W dużych miastach ścisłe centrum jest nie tylko dla mieszkańców ale też dla tych którzy przyjeżdżają i korzystają z usług.
Radny Franciszek Słaby  poparł Burmistrza. Rano byłem w ZUS-ie – powiedział. Parking za ZOKiR był pusty.
Radny Leszek Antonowicz -   przypomniał dyskusję jaka toczyła się przy wprowadzaniu płatnych parkingów w mieście. Z czasem wszystko się ułożyło.
Ludzie, którzy przyjeżdżają na kilka godzin do miasta aby coś załatwić muszą gdzieś zaparkować. Problem parkingów jest w całym mieście. Wystarczy popatrzeć na osiedla mieszkaniowe.
Radny Józef Banaszek  zaproponował aby ul. Żeromskiego włączyć a B.Getta  Warszawskiego jeszcze zostawić.
Burmistrz Miasta  pokazał za pomocą wizualizacji przebieg ciągów handlowych w mieście. Jeżeli chcemy aby miasto  nie zamierało, aby rozwijał się handel i usługi to musimy to zorganizować.
Radna Agnieszka Zawiślak  powiedziała, że popiera wniosek radnego Banaszka.
Radca prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że nie można głosować takiego wniosku.  Uchwała powstała z inicjatywy Burmistrza Miasta a on nie zgadza się na takie zmiany. Burmistrz Miasta dodał, że płatne parkingi na każdej z tych ulic mają swoje uzasadnienie. Odwlekanie nie ma sensu.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
za - 8 ( L.Antonowicz, A.Bartnicki, M.Gagatek, B.Łoś, Ł.Łuniewski,  E.Miara, S.Pazera, F.Słaby)      
przeciw - 4 ( I.Mundyk, A.Zawiślak, J.Banaszek, W.Grocki)
wstrzymało się  -    3 (D.Dobosz, A.Kocyła, W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.172.2016  zmieniającą Uchwałę Nr  0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście  Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania , wprowadzenia zerowej
stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu usuwania azbestu na terenie miasta był omawiany na posiedzeniu Komisji. Komisja głosami : za- 12
przeciw -0     wstrzymało się – 0  podjęła decyzję o skierowaniu tego projektu uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  15     przeciw -   0        wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.173.2016 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015 – 2032”.

Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej na swym posiedzeniu w dniu 19 października zapoznała się z projektem lokalnego programu rewitalizacji miasta – powiedział Przewodniczący Dariusz Dobosz. Program przedstawiła Katarzyna Iwińska – Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.   Komisja jednogłośnie ( 12 za)  podjęła decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  15     przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.174.2016  w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 – 2032”.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej 19 października br.  omówiony został także projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie działania Komitetu Rewitalizacji – powiedział Przewodniczący Dariusz Dobosz.
Wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych  Katarzyna
Iwińska. Komisja głosami: za -  8   przeciw -  0    wstrzymało się  -  4  skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za -    13       przeciw -  0     wstrzymało się – 2 ( W.Grocki, W.Wilczyński)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXI.175.2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad  wyznaczania i działania Komitetu Rewitalizacji.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowania gminy był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję. Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -   15        przeciw -   0   wstrzymało się   -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.176.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Komisja Budżetu i Finansów  omawiała także projekt uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe – powiedziała Przewodnicząca Irena Mundyk.
Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały  na sesję Rady Miejskiej.
Rada w głosowaniu:
za -    15      przeciw -   0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXI.177.2016 o zmianie Uchwały NR XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów  przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 19 maja 2016.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  udzielił odpowiedzi na niektóre zadane pytania. Szczegółowe odpowiedzi otrzymacie Państwo na piśmie. Wyjaśnił m.in.:
1/ Negatywna opinia w sprawie budowy elektrowni wodnej w Jerzmanicach Zdroju będzie do chwili aż nie zbadamy czy nie zagrozi to dopływowi wody do Zalewu,
2/ Widziałem dokumentację odnośnie budowy parkingu podziemnego na ulicy Konopnickiej. Przewidziany był na 56 miejsc a jego koszt to ok. 50 mln zł.
Koncepcja miała obejmować gospodarkę wszystkimi miejscami parkingowymi w mieście.
3/ Dokumentacja dot. remontu Stadionu jest bardzo obszerna. Można się z nią zapoznać w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, pok. nr 14 UM.
4/ Wznowić ruch samochodowy na odcinku od delikatesów do ul. Solnej. Osobiście uważam, że szkoda by było zaburzać ruch pieszy w tym rejonie.
5/ Na zapleczu ul. Cmentarnej jest projekt aby tam zrobić parking, ale nie w przyszłym roku.
6/ Chodnik koło młyna zrobimy w przyszłym roku pracownikami interwencyjnymi.
7/ Wykonanie przejścia dla pieszych koło byłych Zakładów Obuwia jest zasadne.
8/ Wyjazd wycieczek spod ZOKiR – nie możemy zakazać. Musimy zaproponować inne możliwości.
9/Przestawienie znaku „Stop” na ul. W. Polskiego – propozycję przeanalizujemy żeby nie stworzyć zamieszania wśród kierowców.
10/ Wykorzystanie pieniędzy 500+ - mamy różne pomysły aby zmobilizować mieszkańców do dokonywania opłat. W przypadku stwierdzenia /co jest bardzo trudne/, że pieniądze są niewłaściwie wydawane, można  je zamienić na środki rzeczowe.
11/ Postaramy się wydłużyć godziny pracy PSZOK-a.
12/ Konieczność doświetlenia ul. Śląskiej sprawdzimy.
13/ Boisko na ul. Zagrodzieńskiej będzie doposażone.
14/ Remont ul. 11 Listopada w tej chwili jest wykonywany.
15/ Objazd ciężkich samochodów ul. Hożą jest rejestrowany i pójdą wnioski do Policji.
16/ Remont ul. Chojnowskiej przeciągnie się do przyszłego roku. Przywrócony będzie ruch pieszy.
17/ Sprawa obwodnicy – 3.11. zbiera się Rada Techniczna, 18 listopada projektant ma oddać projekt.
18/ Stworzenie większej ilości miejsc parkingowych koło Liceum, jest problem z drzewami.
19/ Na ul. Krzywoustego regulujemy ciek wodny, będziemy go zasypywać i będzie tworzony nasyp.
20/ Na ul. Joannitów będzie w roku przyszłym zamontowana stacjonarna kamera monitoringu.
21/ W dniu 18 listopada odbędzie się spotkanie na którym zaprezentuje się firma, która zajmie się odpadami przemysłowymi.

Radny Franciszek Słaby  podziękował Burmistrzowi za szybką reakcję na potrzebę doświetlenia cmentarza.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski - przekazał na ręce Przewodniczącej podziękowania od Wójta Gminy za szybką  pomoc dla pogorzelców.

Rada głosami: za -  14    przeciw -  0   wstrzymało się – 1   przyjęła Protokół Nr 0002.XX.2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w terminie 12 i 26 września 2016 .

AD. 6 - SPRAWY RÓŻNE.

Radny Władysław Grocki  zapytał co z terenem WPEC po  byłej kotłowni ?
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  odpowiedział, że właściciel wystąpił z propozycją  budowy garaży.

Radny Waldemar Wilczyński  przeczytał w informacji międzysesyjnej o kontroli targowiska i przetargu na modernizację oczyszczalni. W związku z tym ma pytania:
1/ Jak wyszły wyniki kontroli opłaty na targowisku
2/ Jakie jest rozstrzygnięcie przetargu na modernizację  oczyszczalni.
Burmistrz Robert Pawłowski  odpowiedział, że kontrola targowiska nie wykazała nieprawidłowości. Na modernizację oczyszczalni oferty zostały otwarte i są analizowane i spośród 5 złożonych ofert zostanie wyłoniona najlepsza.

Pan  Paweł Macuga  jako mieszkaniec  Złotoryi zwrócił się do Komisji Oświaty o rozważenie możliwości uruchomienia  w Hali Sportowej „Tęcza” sauny. Uważam, powiedział, że w naszym mieście jest popyt na taką usługę. Niewątpliwie byłby to przychód dla hali, to wpisuje się w kompleksowość świadczonych usług.  Druga sprawa to propozycja aby w Hali  stworzyć kompleks z portretami wybitnych złotoryjan – sportowców.
Przew. Komisji Oświaty Andrzej Kocyła  stwierdził, że sprawa sauny powraca co roku.
Poparł go radny Waldemar Wilczyński który powiedział, że sprawa sauny powraca  od kilku lat. Dyrektor Hali uważa, że jest zero zainteresowania sauną ze strony mieszkańców a także od dzierżawców.

O godz. 15.40  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara


Protokolant:
Krystyna Kamińska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXI.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.11.2016 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:16.11.2016 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 282