STATUT

Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Hala Sportowa w Złotoryi zwana dalej Halą Sportową jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Siedzibą Hali Sportowej jest Miasto Złotoryja.

§ 2.

 1. Hala Sportowa realizuje zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, rehabilitacji i inne zadania zlecone przez Burmistrza Miasta.
 2. Mienie Hali Sportowej jest mieniem komunalnym Miasta Złotoryja.

Rozdział II

Zakres Działania.

§ 3.

Hala Sportowa działa w oparciu o następujące akty prawne:

 1. ustawy z dnia 15 stycznia 1996r. – o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. nr 81 poz. 889 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 29 września 1994r. – o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn zm.)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 15 poz. 148 z późn zm.)
 5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 200r. – w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze (Dz. U. nr 122 poz. 1333)
 6. niniejszego statutu

§ 4.

Hala Sportowa realizuje zadania z zakresu:

 1. gospodarowania, utrzymania bazy sportowej i rekreacyjnej miasta przyjętej w trwały zarząd,
 2. udostępniania bazy sportowej i rekreacyjnej,
  1. dla potrzeb szkół,
  2. innym zainteresowanym,
 3. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki,
 4. organizowania imprezy sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 5. organizowania zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej,
 6. eksploatacji i konserwacji istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej, turystycznej oraz jej rozbudowy,
 7. prowadzenia działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Hali Sportowej,
 8. prowadzenia remontów bieżących bazy sportowej i rekreacyjnej.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Halą Sportową.

§ 5.

 1. Halą Sportową kieruje Kierownik i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Burmistrz Miasta powołuje i odwołuje Kierownika.
 3. Kierownik zarządza mieniem Hali Sportowej w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 6.

Kierownik Hali Sportowej wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce.

§ 7.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Hali Sportowej sprawuje Burmistrz Miasta lub upoważniony Zastępca Burmistrza Miasta.

§ 8.

Strukturę organizacyjną Hali Sportowej określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza na wniosek Kierownika.

§ 9.

Kierownik Hali Sportowej odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej i instytucjonalnej).

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa.

§ 10.

 1. Hala Sportowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Złotoryi a uzyskane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.
 2. Hala Sportowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz innych przepisach.
 3. Za gospodarkę finansową Hali Sportowej odpowiada Kierownik.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:15.11.2016 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:15.11.2016 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 500