Uchwała Nr XLI / 272/ 2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 lutego 2006r.

w sprawie rozpoznania skargi na opieszałość urzędników Urzędu Miejskiego w Złotoryi.


        Na podstawie art. 229 pkt.3 k.p.a oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi postanawia przyjąć stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone
w opinii z dnia  10 stycznia 2006r. w brzmieniu:
" Komisja Rewizyjna uznała, że skarga Pana Jerzego Wojnarowicza jest bezzasadna, gdyż:
1. Skarga dotyczy spraw, które wykraczają poza kompetencje Urzędu Miasta, a są w kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Nadzoru Geodezyjnego Wojewody oraz Polskich Kolei Państwowych.
2. Część spraw, które są treścią skargi znalazła swoje rozwiązanie w postaci wyroku sądu."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                        Przewodniczący
                                        Rady Miejskiej

                                              Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 272/ 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie rozpoznania skargi na opieszałość urzędników Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.02.2006 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:14.02.2006 15:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 66