UCHWAŁA NR 0007.XXII.180.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/321/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.10.2006r. w/s zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się, z budżetu Miasta Złotoryja, w roku 2016 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
§ 2. Wykaz dotacji, o których mowa w § 1, określony jest w załączniku do uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.180.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2016 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2016 11:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 37