UCHWAŁA NR 0007.XXII.182.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia   22 grudnia 2015 r., zmieniającej  uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2, pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapis § 4 uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie:
1. Sprawy rozpoczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą załatwiane według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
2. Sprawy rozpoczęte, zgodnie z § 1 ust. 1 litera a) i b) uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., a nie zakończone przed dniem 31.12.2016 r. będą załatwiane według przepisów tej uchwały.
3. Sprawy rozpoczęte, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej  w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., a nie zakończone przed dniem 31.12.2017 r. będą załatwiane według przepisów tej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.182.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmieniającej uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2016 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2016 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 224