UCHWAŁA NR 0007.XXII.183.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z  2016 r.  poz. 446) i   art.  41 ust. 1,2 i 5 oraz art.182 ustawy  z   dnia    26   października 1982 r.   o    wychowaniu w  trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 )  uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się  Miejski  Program  Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2017  w brzmieniu  załącznika do niniejszej uchwały.
2. Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Złotoryi
§ 2. Burmistrz Miasta Złotoryja przedstawi Radzie Miejskiej w Złotoryi roczne sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, które będzie częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2017, w terminie do 31 marca 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.183.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2016 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2016 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 514