UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm) oraz art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2017”  w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2016 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2016 12:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 188