UCHWAŁA NR 0007.XXII.185.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i zakres powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o Spółce należy przez to rozumieć Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi.
§ 3. 1. Powierza się Spółce wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w zakresie gospodarki komunalnej i utrzymania czystości i porządku obejmujących:
1) zarządzanie i administrowanie lokalowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
3) obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
4) odzysk surowców z materiałów wysegregowanych,
5) utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów
6) utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic, mostów, placów, terenów i działek drogowych pozostających we władaniu Miasta Złotoryja,
7) utrzymanie czystości i porządku na działkach gruntowych będących własnością i pozostających we władaniu Miasta Złotoryja,
8) utrzymanie zieleni i zadrzewień w pasach drogowych,
9) utrzymanie zieleni i zadrzewień na działkach gruntowych będących własnością i pozostających we władaniu Miasta Złotoryja,
10) utrzymanie i eksploatację fontann miejskich,
11) wykonywanie przeprowadzek i opróżnianie pustostanów
12) zbieranie i transport zwłok bezdomnych zwierząt oraz znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
13) dekorowanie okolicznościowe Miasta Złotoryja,
14) utrzymanie placów zabaw i obiektów małej architektury na terenie miasta Złotoryja
15) czyszczenie kanałów młynówek oraz rowów w zakresie wykaszania traw i samosiewów oraz usuwania śmieci,
16) utrzymanie kanalizacji deszczowej,
17) remonty mieszkań i budynków komunalnych,
18) utrzymanie oświetlenia ulicznego,
19) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
20) budowy i przebudowy infrastruktury gminnej.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane będą przez Spółkę w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Złotoryja.
§ 4. 1. Sposób wykonywania powierzonych zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, określi umowa wykonawcza, zawarta pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Spółką.
2. Gmina Miejska Złotoryja oraz Spółka zawrą umowę wykonawczą, której okres obowiązywania rozpocznie się w dniu wejścia niniejszej uchwały w życie.
3. Do bezpośredniej realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 Spółka przystąpi po spełnieniu niezbędnych warunków formalnych i technicznych z uwzględnieniem okresu obowiązywania wiążących Gminę Miejska Złotoryja umów w przedmiocie realizacji tych zadań.
4. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną działalność, o ile nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania Spółki.
§ 5. Spółka może wykonywać również obowiązkowe zadania własne innych gmin, powierzone Gminie Miejskiej Złotoryja przez te gminy, jeżeli będzie to wynikać z treści zawartych porozumień, których stroną będzie Gmina Miejska Złotoryja.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.185.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2016 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2016 12:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 199