Protokół Nr 0002.XXII.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 r.


Sesję Rady Miejskiej o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara,  która stwierdziła , że w sesji uczestniczy 14 radnych ( nieobecna usprawiedliwiona radna Agnieszka Zawiślak)  co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitała obecnych na sesji  radnych, Kierownictwo Urzędu z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, lokalne media , zaproszonych gości.

Listy gratulacyjne otrzymali:
Panie Renata Fuchs i Anna Markiewicz za organizację  VI Złotego Dyktanda,
Pani Monika Kaczmarek za organizację szeregu tegorocznych przedsięwzięć
dla licznego środowiska złotoryjskich diabetyków,
Pani Elżbieta Stalska i Pan Józef Leśnicki za organizację VIII Ogólnopolskiego
Turnieju Ju Jitsu  Dzieci i Młodzików oraz za organizację SPORTKENJUTSU
o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja,
Pan Andrzej Kocyła     za zdobycie MISTRZOSTWA ŚWIATA  World  RAW POWERLIFTING  Federation w Moskwie,
Pan Konrad Leśniewski  za zdobycie Mistrzostwa Świata w kategorii Juniorów 17-19 lat w Moskwie.
Następnie radny Andrzej Kocyła  za pomocą wizualizacji  pokazał przebieg 
zawodów w podnoszeniu sztangi leżąc , które odbyły się w Złotoryi.

Rada w głosowaniu: za – 14   przeciw – 0    wstrzymało się -  0 przyjęła proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejski  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Patologia  wśród młodzieży.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016,
4.2. – w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
4.3. – w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
4.4. – w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.5. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia  22 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja,
4.6. – w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
4.7. – w sprawie przyjęcia  „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”,
4.8. - w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1  - SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Burmistrz Miasta powitał wszystkich, którzy oglądają transmisję z sesji Rady Miejskiej na żywo.
Z up. Burmistrza głos zabrał Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.  Przypomniał , że na sesji  w dniu 27 października Rada podjęła 12 uchwał. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 2016 jest realizowana na bieżąco.  Następne 6 uchwał to uchwały podatkowe. Zostały przesłane do RIO i do publikacji. Zostały opublikowane. Pozostałe uchwały są realizowane na bieżąco.
Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszego miasta.

Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Złotoryi w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do protokołu.

Rada głosami: za – 14    przeciw -  0    wstrzymało się  - 0  przyjęła Protokół Nr 0002.XXI.2016 z sesji, która odbyła się w dniu 27 października 2016 r.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Władysław Grocki  w imieniu nieobecnej na sesji  radnej Agnieszki Zawiślak  złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta   interpelacje na piśmie, o następującej treści:
„1. Zwracam się z prośbą o zaplanowanie w 2017 r. pracy nad planowaniem budżetu na 2018 r. wraz z Radnymi. Radni powinni wiedzieć w jaki sposób i czym kierują się osoby tworzące budżet naszej gminy. W projekcie budżetu na 2017 r. nie ma ujętych istotnych interpelacji radnych i wniosków mieszkańców w ważnych dla nich sprawach.
2.  Proszę o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie od 01 stycznia 2018 r. „budżetu obywatelskiego”. Mieszkańcy Złotoryi chcą samodzielnie decydować o części pieniędzy z budżetu na inwestycje w ich miejscu zamieszkania.
3. Proszę o przedstawienie rozliczenia Radnym Rady Miejskiej w Złotoryi, jakie kwoty zostały przeznaczone w okresie od 01 stycznia do 30 listopada 2016 r. na dofinansowanie imprez organizowanych na terenie naszego miasta z pieniędzy publicznych.
4. Informowanie Radnych raz  w miesiącu na komisjach kto złożył wniosek do UM w Złotoryi o dofinansowanie imprez, jaka kwota na tą imprezę została przeznaczona przez  ZOKiR w Złotoryi i ustalanie z Radnymi kwoty wsparcia.
5. Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na „promocję jednostek samorządu terytorialnego” w projekcie budżetu na 2017 r. i przekazanie jej na niecierpiące zwłoki naprawy placów zabaw, oświetlenie .”

Radny Józef Banaszek  zgłosił następujące sprawy:
1. W informacji międzysesyjnej  dostaliśmy informację o udziale Burmistrza w debacie na temat oświaty. Proszę o  przybliżenie  wyniku spotkania.
2. Proszę  o wyczyszczenie  rynien na budynkach  na ul. Piłsudskiego. Rok temu też zgłaszałem  tą sprawę, że deszczówki są zatkane ale nie wszystkie zostały udrożnione.
3. Wracam jak co roku do święta 11 Listopada i powtarzam moje spostrzeżenie. Jak na tych uroczystościach nie będzie nauczycieli to nie będzie wychowanków.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  dodała, że w uroczystościach państwowych powinni wziąć udział także  przedstawiciele innych grup społecznych m.in. radni.
Radny Leszek Antonowicz  wyraził swoją dezaprobatę, że radny Banaszek wraca do tego tematu od kilku lat.  Jest to dzień wolny  od zajęć szkolnych.
Proszę się zwracać w tej sprawie do rodziców – powiedział.

Radny Władysław Grocki  poparł stanowisko radnego Banaszka. Wychowanie patriotyczne to nie tylko dom ale i szkoła. Za 2 lata będziemy obchodzić 100 lecie  odzyskania niepodległości i chciałbym aby to była w naszym mieście piękna uroczystość.

Radny Waldemar Wilczyński  zwrócił uwagę, że świętowanie nie musi odbywać się  na ulicy, pod pomnikiem.  Uczestniczył w Święcie 11 Listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 i była to wspaniała uroczystość.
Radny Marcin Gagatek  potwierdził jako nauczyciel, że  tego typu uroczystości odbywają się w każdej szkole.

Radny Franciszek Słaby -  zgłosił konieczność posprzątania zabytkowej studni na ul. Piłsudskiego. Studia jest bardzo zaniedbana.

Radny Dariusz Dobosz -  zwrócił się z wnioskiem  o  informację, co dalej ze złotoryjskim szpitalem?

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zwróciła  uwagę na stare samochody zalegające parkingi. Wrócił problem samochodów Pana Osumka.
Proszę Straż Miejską o interwencję.

AD. 3 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS.ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017. PATOLOGIA WŚRÓD  MŁODZIEŻY.

Z up. Burmistrza Miasta sprawozdanie złożyła  Pełnomocnik ds. uzależnień Bożena Popławska. Uzupełniła  omówione na komisji Spraw Społecznych sprawozdanie informując o sprawie patologii oraz działalności Punktu Konsultacyjnego.
Radny Józef Banaszek   zwrócił się z prośbą  o omówienie  informacji o istniejących zagrożeniach wśród dzieci i młodzieży.  Wyniki badań otrzymali radni na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
Głos zabrał  Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński, który jest Przewodniczącym Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
Poinformował, że  badanie zlecił Urząd Miejski. Stanowiło ono podstawę do sporządzenia Miejskiego Programu Walki z Alkoholizmem na rok 2017.
Opracowanie dot. badań ankietowych w obszarze zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych przeprowadzono wśród uczniów  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. W badaniu wzięło udział 841 uczniów.
Wyniki badań nie napawają optymizmem. Pytania dotyczyły np.: 
1/ czy palisz papierosy -  tak odpowiedziało 31 % badanych /256/
2/ czy pijesz alkohol – tak odpowiedziało 54 %/ 457/
3/ czy zdarzało się  próbować narkotyki – tak odpowiedziało 22 % / 181/ przy czym rodzice  62 uczniów wiedzą o tym fakcie,
4/ 81  uczniów uprawiało hazard – 8 % badanych,
5/ 111 uczniów doświadczyło problemów z powodu używania komputera 
6/ 17% wszystkich badanych uczniów doświadczyło cyberprzemocy (142).
Wyniki pokazują więc duże zagrożenia  i konieczność skonstruowania programu profilaktycznego zapobiegającego ww. problemom.
Radny Wilczyński  zauważył, że na spotkaniu z psychologami i policjantami to te wyniki  nie były tak przerażające.
Radny Leszek Antonowicz  zapytał, czy ktoś do Poradni zwracał się o pomoc z powodu uzależnienia od gier komputerowych. Zdaniem radnego jest to bardzo duży obszar zagrożeń.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  podsumowując  stwierdził, że  musimy mieć skuteczne  formy współdziałania i kierowania do specjalistów. Jednego rozwiązania nie ma. Problem nie występuje tylko w rodzinach patologicznych.
Każda uwaga będzie rozważona. Naszym zadaniem jest wprowadzenie takiej ilości zajęć pozalekcyjnych, sportowych , które w pewnym stopniu zmniejszą problem. Niezbędna jest sprawa prawidłowego diagnozowania problemu.
Radny Wilczyński Waldemar  przypomniał, że wcześniej też byliśmy informowani o stanie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży ale nie było takiego problemu. Zaproponował, aby badania przeprowadzić  w szkołach podstawowych.
Radny Władysław Grocki  podzielił się ze swoim spostrzeżeniem na temat  drogi dzieci do szkoły. Przeważnie jest tak, że rodzice dźwigają plecak a dziecko idąc gra na komórce.
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  dodał, że badanie wykazuje znikomy % 
zagrożenia wśród najmłodszych dzieci. Jeżeli chodzi o  odbieranie koncesji sklepom na alkohol to nie jest to takie proste. Odebranie koncesji na alkohol wymaga dużo dowodów.
Radny Józef Banaszek  poparł zdanie Burmistrza, że należy lepiej przygotować nauczycieli.
Podsumowując, Burmistrz dodał, że ankieta pokazała nam rzeczywistość. Nie możemy popadać w panikę. Najważniejsze, że znane nam są fakty i trzeba ten problem rozwiązywać. Wyniki ankiet dają dużo do myślenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła  przerwę w obradach od
godz. 14.45 do 14.55.

Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad.

AD. 4 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że Komisja przeanalizowała  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i wysłuchała wyjaśnień  Skarbnika Miasta Grażyny Soi. Jednogłośnie skierowano projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
 za -  14    przeciw -  0    wstrzymało się  - 0  
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXII.178.2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Komisja Budżetu i Finansów  na swym posiedzenia  omawiała projekt uchwały w sprawie podatku od transportu – powiedziała  Przewodnicząca Irena Mundyk.  Projekt omówiła  Skarbnik Miasta Grażyna Soja.  Radni jednogłośnie skierowali projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXII.179.2016  w sprawie określenia wysokości
podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków był omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 22 listopada br.  Komisja głosami  : 9 za /wszyscy obecni/ skierowała projekt  na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -   14    przeciw -   0    wstrzymała się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXII.180.2016 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Na tym samym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, powiedział  Przewodniczący Dariusz Dobosz , był omówiony projekt uchwały w sprawie studium i warunków zagospodarowania przestrzennego. Komisja głosami :   za -   8    przeciw -  0    wstrzymało się -   1-  skierowała projekt pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw -    0     wstrzymało się    -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXII.181.2016  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk przekazała decyzję Komisji w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały o gospodarce nieruchomościami. Na Komisji projekt omówił Naczelnik Wydziału Architektury Jacek Janiak. Komisja jednogłośnie skierowała uchwałę pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXII.182.2016  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki  poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 listopada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w r.2016 
 oraz przeanalizowała projekt uchwały w sprawie  programu miejskiego dotyczącego profilaktyce i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r. Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXII.183.2016 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Komisja Spraw Społecznych na swym posiedzeniu zajmowała się także analizą 
projektu uchwały w sprawie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatem – powiedział  Przewodniczący Komisji Adam Bartnicki.  Jednogłośnie skierowano ją na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  14     przeciw -   0     wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXII.184.2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

Przewodniczacy Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekazania zadań własnych Gminy do RPK  był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. Projekt omawiał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Komisja głosami: za – 9     przeciw -  0    wstrzymało się – 0   skierowała projekt na sesję Rady.
Radny Waldemar Wilczyński  zapytał na jakiej podstawie prawnej przygotowany jest projekt uchwały?
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  wyjaśnił, że ustawa o gospodarce komunalnej określa co jest zadaniem własnym Gminy. Miasto powołało  Spółkę. Od 1 stycznia  możemy mieć 2 możliwości: albo  organizacja przetargów/ przy czym nie mamy pewności czy S-ka przetarg wygra/ albo jeżeli S-ka osiągnie określone wskaźniki to możemy jej powierzyć zadania własne Gminy. Jesteśmy właścicielem Spółki i sprawujemy nadzór. Co miesiąc uczestniczę w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podpisana została umowa na  modernizację Oczyszczalni Ścieków. Jest to pierwszy etap na wejście do tego IN-HOUSE.
Radny Waldemar Wilczyński  stwierdził, że już przed laty mówił, że lepiej byłoby gdyby S-ka rozwiązywała nasze problemy bez przetargu ale mówiono wtedy, że nie ma  takiej możliwości.  Następnie zapytał co będzie z Wydziałem Mienia.
Burmistrz  odpowiedział, że Wydział będzie sprawował kontrolę.
Radny  Władysław Grocki zapytał co będzie , jeżeli RPK nie będzie miał fachowców z danej dziedziny?
Radny Józef Banaszek  odpowiedział, że RPK nie ma wszystkich fachowców ale będzie mógł  zadania podzlecać.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  dodał, że od 1 stycznia wchodzą w życie 
nowe  uregulowania odnośnie zamówień publicznych. Następnie  z projektu uchwały odczytał zadania na które  od początku roku trzeba by ogłaszać przetargi. Przedsiębiorstwo Komunalne to nasza złotoryjska firma  zatrudniająca mieszkańców miasta i w ten sposób dajemy ludziom pracę.

Rada w głosowaniu:
za -    13    przeciw –   0    wstrzymało się  - 1 (W. Wilczyński).
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXII.185.2016 w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Odpowiedzi będą udzielone radnym na piśmie – powiedział. Niemniej jednak słów kilka o zgłoszonych interpelacjach.
Radna Agnieszka Zawiślak -  jest uchwała Rady Miejskiej z 2011 roku, która określa jak jest procedowany budżet.  Można wystąpić z inicjatywą co do zadań w budżecie jednak zgodnie z procedurą w określonym terminie.
Co do  zasadności budżetu obywatelskiego mam mieszane odczucia. Zadajmy sobie pytanie czy są rzeczy, które  moglibyśmy  zrobić w ramach budżetu obywatelskiego a nie robimy ich na zgłoszenie mieszkańców. Proszę mi zaproponować taki katalog rzeczy do wykonania.
Rozliczenie imprez organizowanych przez miasto będzie przygotowane w najbliższych dniach.
Ustalanie z radnymi kwoty wsparcia  dla organizowanych w mieście imprez to najlepsza droga ze względów czasowych na przedłużanie spraw, wręcz paraliż.
Kwoty na promocje miasta wydajemy bardzo precyzyjnie. Jeżeli zaczniemy je obcinać to trudno nam będzie zaistnieć w województwie, Polsce.
Radny Józef Banaszek -  debata dot. edukacji odbyła się ale bez żadnych konkluzji. Wychodzimy z pewnymi inicjatywami.
Rury spustowe – będą wykonane przeglądy.
Święto 11 Listopada organizowało Starostwo Powiatowe.  Nasza, miejska impreza była zorganizowana w ZOKiR. Cała sala była wypełniona: byli rodzice, dzieci, nauczyciele. Z tej okazji robimy różne imprezy w szkołach, organizujemy konkurs historyczny. Uważam, że patriotyzmu nie manifestujmy ale bądźmy patriotami. Oskarżanie nauczycieli  nie jest zasadne.
Radny Franciszek Słaby – studnia zabytkowa jest czyszczona co jakiś czas.
Radny Dariusz Dobosz – w szpitalu jest nowy właściciel, który ustanowił swoje warunki . Czy szpital będzie lepiej funkcjonował – nie wiem. Na spotkaniu właściciel nie chciał odpowiedzieć na pewne pytania. Będzie negocjował warunki ze Starostwem.
Radna Ewa Miara -  proszę o wskazanie miejsca, gdzie te stare samochody stoją i zajmują miejsca parkingowe.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

W punkcie tym nie zgłoszono żadnych spraw.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 16.05 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokółowała:
K.Kamińska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXII.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:13.12.2016 10:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:22.12.2016 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 51