UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami ), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuję się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 2 uchwały.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2016 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2016 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 178