UCHWAŁA NR 0007.XXIII.187.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446  i 1579)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości 63 947.458,-
- z tego: •dochody bieżące w wysokości 55 287.991,70,- •dochody majątkowe w wysokości 8 659.466,30,- w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 810.000,-    
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7.000,-    
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 842.466,30,-        
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 66 542.458,- z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 51 413.338,- z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 550.453,- w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 623.134,-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 927.319,-
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.407.000,-    
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.866.931,-    
d) obsługę długu gminy w wysokości 900.000,-    
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o  których mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości  688.954,-
2) wydatki majątkowe w wysokości 15.129.120 ,- z tego :                
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.729.120,- 
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 4.107.832,-
b) zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 400.000,-
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.595.000,-, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.551.000,-
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 956.000,- Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6 551.000,- w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000.000,-
- na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.551.000,-
§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 390.000,- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 390.000,- na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 10. Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł
2) poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł    
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.
§ 12. Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 67.000 zł        
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 188.000zł z tego na :
- finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym 161.500,-
- finansowanie wydatków oświatowych (na odprawy i doskonalenia zawodowe nauczycieli ) 26.500,-
§ 14. Uchwala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5.000.000  zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.551.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.187.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2016 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2016 09:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 348