UCHWAŁA NR 0007.XXIII.189.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania  przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną prowadzoną przez osoby fizyczne lub osoby prawne, działającą na podstawie wpisu do ewidencji dokonanego  przez Burmistrza Miasta Złotoryja;
2. przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne, działające na podstawie wpisu do ewidencji dokonanego przez Burmistrza Miasta Złotoryja;
3. niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, prowadzoną przez  osoby fizyczne lub osoby prawne, działającą na podstawie wpisu do ewidencji dokonanego  przez Burmistrza Miasta Złotoryja;
4. osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego;
5. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
6. organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Złotoryja;
7. podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli – należy przez to rozumieć kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
8. podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – należy przez to rozumieć kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
9. podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju – należy przez to rozumieć kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty;
§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej, złożony w Urzędzie Miejskim w Złotoryi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1j ustawy o systemie oświaty.
2. Złożenie wniosku jest warunkiem przyznania dotacji.
3. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, które otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust. 1b i 1d ustawy o systemie oświaty, otrzymują ją na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
2. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, które otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust. 1 ba i 1d ustawy o systemie Oświaty, otrzymują ją na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, która otrzymuje dotację na podstawie art. 90 ust. 1c i 1d ustawy o systemie oświaty, otrzymuje ją na każdego ucznia w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
4. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równiej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
5. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie   niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
6. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 ba ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
7. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
9. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea i 3ac, dotację w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
10. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 4. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 1-10, obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez osobę prowadzącą w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2. W miesiącach lipiec i sierpień liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi w szkołach stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu.
3. W przypadku, gdy do niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 1-6 uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Miejskiej Złotoryja, osoba prowadząca dołącza do informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1, informację z danymi uczniów, obejmującą imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
4. W przypadku, gdy uczeń niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wykazywany jest w informacji, o której mowa w ust. 1, przez więcej niż jedną niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, organ dotujący może żądać od osoby prowadzącej przedłożenia pisemnego oświadczenia rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1 podmiot dotowany składa jej korektę.
6. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, podpisuje osoba prowadząca lub osoba przez nią upoważniona.
7. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały. W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego we wniosku osoba prowadząca niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego pisemnie informuje organ dotujący o dokonanej zmianie.
§ 5. 1. Osoba prowadząca, która otrzymuje dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 rozliczenie otrzymanych dotacji osoba prowadząca przekazuje właściwemu organowi dotującemu, w terminie do dnia 25 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
3. W przypadku, gdy niepubliczna szkoła, niepubliczne przedszkole, niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba prowadząca powiadamia organ właściwy do udzielania dotacji o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, nie później jednak niż do dnia likwidacji.
4. W przypadku przekazania prowadzenia niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkole lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego innej osobie prowadzącej w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba prowadząca która przekazuje niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, składa w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany osoby prowadzącej we wpisie do ewidencji niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego rozliczenie otrzymanych dotacji, o którym mowa w ust. 1 za okres prowadzenia niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w danym roku kalendarzowym.
5. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inna formę wychowania przedszkolnego, które dla celów organizacyjnych zostały połączone w zespół, może sporządzić roczne rozliczenie otrzymanych dotacji łącznie dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których został utworzony zespół. W takim przypadku rozliczenie powinno obejmować łącznie dotacje otrzymane w danym roku kalendarzowym przez każdą  ze szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, które weszły w skład tego zespołu.
6. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
7. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, należy zamieścić wpis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku ……..., w kwocie ………..zł, dotyczący ……… (nazwa i adres dotowanej niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub zespołu szkół) ………” oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej.
§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotoryi zwani dalej kontrolerami, mogą przeprowadzić kontrole w niepublicznych szkołach, niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, pod względem prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje sprawdzenie:
1. zgodności liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenie tych informacji;
2. prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty;
3. zgodności złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego;
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest pisemne, imienne upoważnienie wydane i podpisane przez Burmistrza Miasta Złotoryja, zawierające:
1. numer upoważnienia;
2. podstawę prawną;
3. imię i nazwisko kontrolera;
4. nazwę i adres kontrolowanego;
5. miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;
6. zakres i termin kontroli;
7. czas trwania kontroli.
4. Kontroler jest obowiązany powiadomić osobę prowadzącą o planowanym terminie kontroli, co najmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęciem kontroli.
5. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontroler i jeden kontrolowany. Protokół stanowi przedstawienie wyników kontroli.
6. Osobie prowadzącej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.
7. W razie zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
8. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
9. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą nie stanowi przeszkody do realizacji zaleceń pokontrolnych.
10. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Burmistrz Miasta Złotoryja przekazuje osobie prowadzącej kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenie uchybień lub nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne.
11. Osoba prowadząca zobowiązana jest, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Burmistrza Miasta Złotoryja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr 0007.XII.92.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmieniona Uchwałą Nr 0007.XIV.122.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.189.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2016 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2016 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 176